Av Ola Eriksen Eian, biolog/naturforvalter i Statskog

Med referanse til artikkelen «Skal hogge ned 2 500 kubikkmeter skog: - Må stanses, sier Naturvernforbundet» i Stjørdals-Nytt 24. februar, ønsker vi å nyansere og korrigere faktafeil da Statskog ikke fikk anledning til å kommentere påstandene.

Det stemmer at Statskog har planer om hogst ved innsjøen Langen.

Artikkelen er basert på dokumenter om kommunens hogsttillatelse og Naturvernforbundets klage. I dette kildematerialet fremgår det ikke hvordan Statskog faktisk skal gjennomføre denne merhensynshogsten. Både Kjell Lundemo og Stjørdal og Malvik Naturvernforbund har ikke på klagetidspunktet vært kjent med tre sentrale deler av saken.

Grundig kartlagt av Miljødirektoratet

Det omtalte området er grundig kartlagt av Miljødirektoratet og Biofokus som har høy artsekspertise, anerkjent både i miljøvernorganisasjoner og ellers.

Det har vært befaring i området etter Landbruksdirektoratets instruks for Miljøregistrering i skog (MiS).  Hele østsiden av Langen er nå beskyttet fra hogst i minireservater med nøkkelbiotoper.

Skogbruksmyndighetene har beskyttet skogen øst for Langen, men Miljømyndighetene ønsket ikke å verne skogen på verken øst- eller vestsiden av innsjøen.

Lukket hogst

Statskog skal utøve lukket hogst. Vi skal ta ut noen trær og la resten stå. Dette er det motsatte av snauhogst eller åpen hogst.

Både Naturvernforbundet og Statskog ønsker mer bruk av lukket hogst. Utover et mindre område med yngre skog nær en setervoll, vil hele hogsten ved Langen være lukket. Kommunen gir tillatelse etter en forskrift som åpner for hogstflater opp til 30 daa, men Statskog planlegger allikevel å gjennomføre lukket hogst. Det står nærmere 6.000 m³ trevirke i hogstområdet, og Statskog vil likevel kun ta ut 2500 m³. Over halvparten av skogens volum lar vi stå i kantsoner mot myrer, bekker og i gjenstående trær etter lukket gjennomhogst. Det har mye å si for naturmangfoldet.

Tar flere hensyn

Statskog ser at området har særlige biologiske verdier. Derfor planlegger vi å ta ekstra hensyn til naturmangfoldet utover faste miljøhensyn i PEFC-skogstandard.  Vi prioriterer en lukket hogstform og vi tar ekstra hensyn til eksisterende minireservater/nøkkelbiotoper.

Kryper du inn i tette, fotside «skjørt av greiner» under granene ved Langen kan du finne laven gråsotbeger (Acolium inquinans). Ikke bare er den truet og avhengig av gamle trær – den har det gøyale kjennetegnet at den «soter» på fingrene dine om du tar på den [se vedlagt bilde].  Av hensyn til denne setter Statskog igjen slike «skjørtegraner», både der arten er registrert, og ellers i hogstområdet (minst 2 per daa).  Slik tar vi også hensyn til andre arter som er avhengig av det samme type levested.

Oppfordrer til dialog

Vi er kjent med at Naturvernforbundet ikke er enig med Miljødirektoratets beslutning om ikke å opprette verneområde.  Statskog forholder seg til beslutninger tatt av Miljøverndepartementet og deres vurderinger om hvilke områder som skal båndlegges ut fra samfunnstjenlige behov.

Til tross for uenighet, ønsker vi og ser frem til en fortsatt god dialog med Naturvernforbundet og andre som vil diskutere hvordan skogbruket kan bli bedre på biologisk mangfold. Statskog er en grunneier som driver en kunnskapsbasert forvaltning av fellesskapets skoger og fjell. Vi forteller gjerne om hvordan vi forvalter og ønsker dialog med alle som kan hjelpe oss i vår stadige utvikling for å ivareta de rike naturverdiene vi forvalter på best mulig måte.

Siden Statskog ble grunneier i Meråker, har vi opplevd en god dialog med Naturvernforbundet og vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet.