Debattinnlegg skrevet av Geir Asbjørn Hagen, grunneier på Frigården.

Noen faktaopplysninger om arealet som går med til Smart Mobility Norway.

Det totale arealet på områdeplanen er 940 dekar, men av dette er det satt av ca. 400 dekar til ny skihytte og lysløype .Netto areal til Smart Mobility er ca. 400 dekar, resten er parkeringsplasser vei og div. Det fremstilles som at Smart Mobilty Norway beslaglegger alt, og det blir feil. Det samme med Hell Miljøpark.

Det står klart og tydelig i planforslaget at deponiet blir 400 dekar. Resten av områdereguleringen går med til å styre overflatevann og omlegging av bekker under anleggsperioden. Alt dette står klart og tydelig i begge planforslagene men da må man forstå og lese hele planprogrammene(noe jeg mener ikke er tilfellet her).

Det er dette jeg mener med usannheter når det blir vridd til miljøvernernes fordel, og igjen noe som misoppfattes av allmenheten.

En annen misforståelse ser ut til å være at det kan opparbeides hevd på et område som ikke er i deres  eget eie. Den private eiendomsretten er fortsatt gjeldene i Norge og drift og utøvelse av næring i ens egen skog og utmark blir en sak mellom eier og kommune.

Omdisponering av areal foregår etter strenge regler og hvis det det skal være slik at et tilfeldig antall personer skal bestemme hva som skal være hvor, så har vi et stort problem .

At det pekes på at det er brukere av området foruten turgåere, er en følge av at grunneier har gitt dem lov til dette og ikke at de har tatt seg til rette. Hvis naturvernere og Frigårdens venner ser på kartet, så vil alle skogsbilveier som er der i dag fortsatt være intakt også etter at evt. Smart mobility Norway og  Hell Miljøpark blir vedtatt .

Å overdrive planene med det for øye å tilegne seg ett område som ikke er deres, strider mot all fornuft. Som lederen i nærinsforeningen sa så er dette en unik mulighet til at området blir enda bedre for både turgåere og industri.

Geir Asbjørn Hagen