Debattinnlegg av Frigårdens venner, Steinar Johansen og Roar Johnsen

Vi føler behov for å rette opp litt i alle disse påstandene og beskyldningene fra Geir Hagen om løgn og feilinformasjon i denne saken.

Først, en stor takk, for at vi blir kalt naturvernere! Vi er i utgangspunktet bare en av flere grupper brukere av natur- og friluftsområdet på Frigården, som idrettslag, skoler, barnehager, speidere, Røde Kors, Norske Redningshunder, hundeklubber, friluftsfolk osv, osv. Vi startet denne gruppa, Frigården Venner, med hovedformål å spre informasjon til brukerne av området, og andre naturglade folk i Lånke og Stjørdal, om hva som er planene for området.

Men først til påstandene om at vi i Frigårdens Venner driver med feilinformasjon og løgn. Det vil vi ha oss frabedt! I et møte på Rådhuset den 7.mars i år med Sektorleder Areal og Miljø Geir Aspenes og Kommunalsjef Samfunn Erik Fenstad fikk vi framlagt og verifisert alle kart og data, som vi senere har brukt i vårt arbeid med å opplyse om størrelse og omfang på utbyggingsplanene for Frigården.

Hvis noen mener disse opplysningene ikke er riktige, må de heller henvende seg til ovennevnte, og ikke til Frigårdens Venner.

HELL ARENA/SMART MOBILITY NORWAY (SMN)

På et område på 940 dekar skal det bygges et anlegg for testing av kjøretøy, bl.a. autonome. Området skal omkranses av en 5 km lang ovalbane. Her planlegges også skihytte, i et område som tidligere har vært inngrepsfritt, med unntak av stier og tråkk. Utvidelsen kan påvirke lokalt dyreliv (se planbeskrivelse Hell arena, plan-ID 2-063 fra Stjørdal kommune) Utbygger er bl.a. Stjørdal Kommune som eier 48,5 %. Hvem som skal drifte anlegget og finansiering av SMN er det ingen som kan svare på, ei heller hvor mange arbeidsplasser det vil generere.

Slike testbaner finnes det imidlertid flere av i Finland og i Sverige. I 2020 åpnet også Yago Testarena på Forus i Stavanger med samme formål. Trenger vi virkelig å finne opp kruttet på nytt? Trenger vi å ødelegge nesten 1000 dekar natur- og friluftsområde for å forske på «gammel» teknologi?

SWECO-KONSEKVENSUTREDNING (KU)

Frigårdens Venner har med hjelp fra flere fagfolk i ulike fagfelt ettergått konsekvensutredningen (KU) som Sweco har utarbeidet i 2020 ang Hell Arena. KU er bestilt av utbygger Stjørdal Kommune, og er i hovedsak god, men våre eksperter har vist til at den er mangelfull på en del områder. Dette gjelder hovedsakelig dyr og fugleliv, hydrologi og konsekvensene ved utvinning av myr. Som et eksempel fra Swecos KU så har observasjon på fugl i området foregått 1 dag i 2018 og 1 dag i 2019, til feil tid på året.

I Swecos KU er det ikke gjort vurderinger av utbyggingens virkning på avrenningsforholdene under normale værforhold (kun ved en 200-års flom). Dette er en vesentlig mangel ved KU. Utbyggingens virkning på erosjon og biologisk mangfold i nedstrømsvassdrag (Fugla, Nøkkholbekken/Høybybekken) vil kunne bli betydelig.

STATSFORVALTER

Klima- og miljøavdelingen hos Statsforvalteren fremmet innsigelse mot utbygging pga inngrep som vil utradere en sterkt trua naturtype – Stormyra og Raudsandmyra – truet planteart – brunskjene, samt sannsynlige hekkeområder til truet fugleart – storspove.

Men Statsforvalter Frank Jensen overprøvde sin egen miljøavdeling, og gikk inn for planene i 2020. Hans begrunnelse var: «samfunnsmessige interessene er større og av mer avgjørende betydning enn hensynet til de nasjonale interessene som naturmangfoldverdiene i området representerer», og at «det hadde vært arbeidet med planene over lang tid». Men som et plaster på såret for tapet av friluftsområdet (skihytta, skiløypa mm) foreslås følgende avbøtende tiltak - støyskjerm ved den nye skiløypa!

STORMYRA

Hell Arena er 1 av 3 planlagte utbyggingsprosjekter på Frigården. Det 2. er et større massedeponi kalt Hell Miljøpark (fra fortsettelsen av planlagte Hell Arena helt til kommunegrensa mot Malvik). Det 3. er Stormyra (ligger hovedsakelig på venstre side av veien inn mot Skihytta og grenser mot skytebanene til Forsvaret). Stormyra er på 143 dekar, og ble i 2010 regulert til industriformål. 73 dekar av dette arealet er Rik lavlandsmyr. En del av Stormyra ligger inne på området til Br.Bjerkli og er belagt med grus og asfalt. Stormyra vil også bli berørt av Hell Arena. Stormyra er definert som naturtype med stort naturmangfold hos Miljødirektoratet.

I svarbrev 12.sept. i år fra tidligere Klima- og Miljøminister Espen Barth Eide til Lars Haltbrekken ang. utvinning av myr sier ministeren: «Regjeringen forventer også at kommunene, ved revidering av kommuneplanens arealdel, vurderer om tidligere godkjent arealbruk skal endres av hensyn til klima, naturmangfold, kulturmiljø, jordvern, reindrift, klimatilpasning, samfunnssikkerhet og et hensiktsmessig utbyggingsmønster.»

HASTESAK

Den 1.12.23, altså om ca.1 måned legges det fram i Stortinget en utredning av et nytt lovforslag – mot nedbygging av myr. En avgjørelse om nedbygging av myra på Frigården vil ta seg dårlig ut. Hvis lovforslaget blir vedtatt og utbygging allerede har startet vil nok Stjørdal Kommune framstå som «verst i klassen», og ikke som de ønsker å framstå (ref. Kommuneplanens samfunnsdel) -En foregangskommune innen klima- og miljøtiltak.

STYRT AV FØLELSER

Ja, vi forstår at noen har andre ønsker for Frigården, og det respekterer vi. Men med den positive støtten vi daglig mottar fra folk, folk som stopper oss, gir oss et klapp på skuldra og sier, - takk for at dere orker å ta kampen mot disse planene. Folk som støtter oss på Facebook-gruppa vår, Frigårdens Venner, 936 medlemmer pr d.d., det motiverer oss og gir oss et håp.

Utbygging av natur- og friluftsområdet på Frigården gir en kortsiktig økonomisk gevinst. Ingen vet hva framtiden bringer, men vi vet at klimaet er i endring og at natur i Norge og ellers i verden er på vikende front. Kanskje vil kommende generasjoner være oss takknemlig for at vi sparte akkurat Frigården. Sparte myra som flomdemper og vannreservoar, som CO2- fanger og karbonlager, som leveområde for innsekter, planter og dyr.

Det ville vært den største gevinsten!