Alstadheim er bosatt i Skatval og er i inneværende periode leder av komite oppvekst. Alstadheim er også medlem i formannskap og kommunestyre i Stjørdal.

1

Venstre i Stjørdal har i den borgerlige flertallskoalisjonen fått gjennomslag for bygging av et kulturhus i størrelsen en halv mrd. kroner. Vil tjenestetilbudet på andre områder svekkes som følge av kostnadene?

 - Vi må kanskje holde igjen på noen områder i 4-5 års tid. Vokser med en prosent i året. Vi vil se en vekst på kino, kulturskole, aktivitetstilbud for eldre og flere andre felt. I løpet av noen år vil vi spare utgifter ved å samle tilbudene. Flere innsparingsmuligheter samtidig som tilbudet øker. Kulturhuset kan rekruttere frivillige også.

2

Venstre i Stjørdal og i nordfylket hadde noe uro i nominasjonsprosessen før lister forelå. Du er kumulert på topp lokalt, er det ro i venstreleiren nå?

- Ja, -det vil jeg si. I Stjørdal ser vi ingen problemer med samarbeidet.

3

Du går personlig i politikken i din far Håvard Alstadheim sine fotspor med samme partitilhørighet. Hva i Venstre lå din far, som også var ordfører i Stjørdal nært som du gjerne viderefører i dagens praktiserende venstrepolitikk.

  -Jeg prøver bevisst ikke å følge i de samme linjene. Vil prøve å finne min egen linje i politikken. Det vi har stått for i Stjørdal har kommet ut av gruppas arbeid.

4

I forbindelse med landsmøtet i Venstre i Trondheim flagget du og partiet fokus på Villaksen. Hva gjør Venstre for å redde våre villaksstammer?

    -Det blir mye rikspolitikk i saken. Vi har fokus på å unngå havn på Hellstranda, vi vil ivareta biologisk mangfold her og ser på fisket som turistmål og næringsvei. Det diskuteres støtte til langsiktig forskning på landbaserte anlegg for oppdrett. Oppdrett er en sterk næring som bør ha ryggrad til å ta straff for rømming og andre miljøtrusler. Regelverk for oppdrett må strammes inn, vi ser også med bekymring på forurensningen fra mærer i norske fjorder og langs kysten.  Om dagens forvaltning er god nok på villaksfisket vet jeg ikke, men inntrykket er at det tas grep også på dette området i forvaltningen.

5

Er listetoppen og partiets ordførerkandidat selv en lidenskapelig fisker. Praktiseres noe friluftsliv på Skatvals varierte utmark?

- Jeg er en dårlig fisker. Fisket bekkørret i Langsteinelva som liten. Vokste opp med å gå turer på Turistforeningens hytter, og Svartkamberget og Klempen i Skatval benyttes, men ikke nok.

6

Det er intern diskusjon om rovdyrtetthet for de fire store også i partiet Venstre. Sentralleddet har skapt grunnlag for frisk diskusjon i landbruksfylkene Trøndelag. Stjørdal Venstres syn på levedyktige rovdyrstammer?

 - Hele NT Venstre synes at sentralleddet gikk for skarpt ut. Bestandsmål som øker er ikke på generelt basis ønskelig. Hvor skal vi ha de store rovdyra, jeg har ikke noe klart svar her? Når det gjelder reindriftsområdene har vi ansvar for å ivareta kulturen.  Tiden for norsk grovforbasert husdyrproduksjon vil komme tilbake, for matvareprisene på verdensmarkedet stiger. I mellomtiden må næringa ivaretas. Vi har arbeidet med å snu bevisbyrden for erstatningsordningene slik at man kan få erstatning for tap over det normale.

7

Landets eldste parti vektlegger historikk. Forsvinner Stjørdal sentrum sine bygårder med rik historikk og tradisjonelle villastrøk i passe stort tempo til fordel for leilighetskomplekser? Nevner Venstre noen gang ordet Riksantikvaren?

 - På Stjørdal har vel Værnes kirke blitt nevnt når det gjelder Riksantikvaren. Kirkeveien har et trehusmiljø som vi skal ivareta. Vi må nok ha ytterligere fortetting i årene som kommer. Alt innenfor Ringveien vil nok bli berørt av fortetting.  Vi har beholdt aktivitet i sentrum i motsetning til Levanger og Steinkjer. Aktivitet må derfor legges innenfor denne sentrumsavgrensingen.  Føler t vi har et passende nivå med fortetting.

8

Toppkandidaten i Venstre i Stjørdal, Alstadheim, har uttalt at han gjerne vil satse videre innen politikken. Er et fremtidsmål en ambisjon om rikspolitikk?

- Nei, det vil jeg ikke si. Fylkespolitikken er interessant, og mye her har betydning for Stjørdal. Fylket er mest nærliggende å engasjere seg i.  Jeg står på fylkestingslista på 4- eller 5.plass og er med i valgkampen også der. Jeg har gjerne villet stå høyere opp, for dette ser jeg på som en spennende arena. Her finnes ressurser til å skape noe fremover. Oppvekst-satsingen her inspirerer meg spesielt.

9

Venstre i Stjørdal har mange faste velgere, greier Venstre godt nok å løfte sine egne fanesaker? Hvem er den typiske venstrevelger under valgene?

- Den typiske Venstre-velgeren er egentlig alle som sympatiserer med oss. Vi er Stjørdals liberale parti. Folk skal kunne skape seg sitt liv. Vi i Venstre støtter skaperkraft hos hver enkelt innbygger. Det går på ideologi og tankegang om livet. Dette gjelder ikke bare næring, men også omsorg. Grønn omsorg- Inn på tunet er et konkret eksempel på alternativ tenking.

10

Som leder i komite oppvekst har du i dag god kunnskap på denne samfunnsarenaen.  Hvor bør det bygges nye skoler, hva gjøres på området spesialundervisning og er voksentetthet og kompetanse blant lærere god i Stjørdalsskolene?

 - Både Hegra og sentrum trenger mer plass på barnetrinnet. I Hegra trenger skolen tidsmessige lokaler, det må vi se på. I sentrum må det også skje noe. Prognosene på vekst i sentrum er ikke i dag bratte. Venstre mener det må bygges noe på østsiden i sentrum der vi har sett på tomt.  Vi har ikke foretatt valg, men rådmannen sine argument om plassering nært boligområder synes å være fornuftig.  Vi håndterer nå hver enkelt spesialundervisningssak og vi mener dette fungerer, men det er i dag for lang ventetid. Kanskje må vi øke kapasitet her. Vi må ha dette på plass. Voksentetthet og lærertimer har økt men nesten alt har gått med til spesialundervisning. Styrking av 1-4.trinner ikke god nok i dag. Vi skal ta unna køen i PP-tjenesten og styrke voksentetthet fra 1.-4.trinn.  Må også øke ressurser opp mot ungdom i skolen. Her ser vi på en modell med en tverrfaglig innsatsgruppe fra enhet barn og ungdom for oppfølging.  På området kompetanse, har vi fått til kursing. Vi må være kritisk til tidsbruk på dette men kompetanseheving. Etter- og videreutdanning bør utgjøre 5 prosent av lønnsbudsjettet i skolene.

11

Nylig gikk Stjørdal Venstre ut med flagging av motstand mot havn på Hell.  Hvor vil Venstre ha et nytt logistikk-knutepunkt i Midt-Norge?

 - For Nord-Trøndelag er det en fordel om dette legges øst for Trondheim, men jeg tror ikke det er plass i dette området. En havn kan sprenges i fjell i Muruvik men kostnadene blir for store og Trolla vil da gå foran Muruvik som integrert løsning, tror jeg.  For Stjørdal sin del har Midtsand vært en god løsning, men miljømessig er Trolla å foretrekke. Blir det en integrert øst- løsning må den inn i fjell mener vi i Venstre.