- Utgangspunktet var et nabovarsel om bygging med takhøyde max på nivå med Husbykleiva på nordsida av barnehagetomta. Det ble sendt ut nabovarsel og naboene godtok dette.

Overraskelsen var derfor stor da bygget tok form og viste seg å være betydelig høyere enn varslet; noe som var i strid med reguleringsplanen. Her startet problemene, sier Hallem som ikke var medlem av komitéen i sakens tidlige fase.

- Dette er en sak som engasjerer meg med tanke på respekt for regelverket og likebehandling av kommunens innbyggere. Jeg er redd denne saken kan gi uheldig presedens overfor utbyggere i kommunen, sier Hallem som har brukt mye tid på å sette seg inn i denne saken:

- Jo mer jeg leser, jo mer forundret blir jeg. I byggesaken ble det ikke varslet om behov for dispensasjonssøknad fra utbygger i henhold til regelverket. For her må utbygger krysse av for behov for dispensasjonssøknad. Her har det glippet i saksbehandlingen også hos kommunen. Det er vanskelig for å utenforstående å få innsikt i hva som egentlig skjedde i denne fasen av saken.

Men det vi vet er at Stjørdal kommune i ettertid la til grunn dispensasjoner som gjorde at bygget ble høyere enn reguleringsplanen tillot.

Det er meget krevende og kompliserte å sette seg inn i alle elementene i saksgangen. Og det blir enda vanskeligere å gi dette en forståelig omtale. Men kjernen i saken er at naboene ble lurt i det opprinnelige nabovarslet. Så ble bygget reist uten av nødvendige dispensasjoner var gitt på forhånd.

I ettertid er det fra kommunen gitt noen dispensasjoner, men ikke for barnehagens ønskede byggehøyde som imidlertid fortsatt står. Slik bygget står i dag, har utbygger fått krav om å redusere høyden. Det er ikke gitt dispensasjon med tanke på gesimshøyde. Kravet om å redusere høyden må utbygger etterkomme i disse dager.

Men så fremmer utbygger en ny søknad med endring av takkonstruksjonen fra pulttak til saltak. Det paradoksale da er at byggets totale høyde tillates høyere fordi det er gesimshøyden som er nærmere angitt i reguleringsplanen. Og denne er ikke blitt endret.

Dette opplever jeg som en provokasjon mot omgivelsene da utbygger ikke ønsker å rette opp de feil og mangler som en tidligere har påført seg selv om omgivelsene. Det er grunn til minne om det opprinnelige nabovarselet.

Jeg er betenkt over at Stjørdal kommune i denne omstridte saken velger å ty til administrativt vedtak istedenfor å legge saken fram for politisk behandling. Bakgrunnen for det er at det administrative vedtaket bryter fullstendig med intensjonen i tidligere fattede politiske vedtak, sier Torgrim Hallen som mener at alle tidligere dispensasjoner gitt i denne saken må behandles på nytt av Komite Plan i henhold til kommunens delegeringsreglement. De tidligere dispensasjoner ble gitt under den forutsetning at byggets høyde skulle reduseres.

Hvordan opplevde du siste møte i Komite Plan 06.05. der du fremmet forslag om å ta klagen fra naboene til følge?

- Jeg opplevde stor forståelse blant flertallet i komitéen for mine argumenter om at saken burde ha vært behandlet på nytt i Komite Plan i lys av det jeg allerede har nevnt. Men jeg er ikke så lite forundret over at ingen andre likevel støtter forslaget mitt under argumentet om at nå må klagen raskest mulig oversendes fylkesmannen for vurdering.

Hvis vi har en mening om saken, noe jeg opplever at flere har, da må vi tørre å vise det i aktiv politikk. Hva skal vi med politikere når vanskelige saker bare blir ekspedert videre til fylkesmannen, spør Torgrim Hallem.

Dette er en vanskelig sak for Stjørdal kommune. Vi kan ikke sitte igjen med et inntrykk av at det er mulig å ta seg til rette. Brudd på gjeldende bestemmelser vil likevel ordne seg til slutt. Jeg lover å følge opp denne saken videre så lenge jeg sitter i Komite Plan, sier Torgrim Hallem.

For slik kan vi ikke ha det, sier han.