Friskgården har inngått nye anbudskontrakter på flere områder. Den ene med arbeidsrettet rehabilitering som en del av spesialisthelsetjenesten/ Helse- Midt Norge, en med Jobbmestrende oppfølging i samarbeid med NAV og psyk/ Helse Midt Norge og den tredje som bedriftshelsetjeneste for Trøndelag fylkeskommune.

Friskgårdene jobber ut i mot arbeidslivet, og bygger på en helsefremmende tilnærming. Målet er å fremme læring og mestring både hos mennesker og arbeidsmiljøer. Både for å bidra til å videreutvikle helsefremmende arbeidsmiljø og langtidsfriske medarbeidere, også mot mennesker som har helseutfordringer/ er sykemeldte/ står utenfor arbeidslivet eller virksomheter som står i krevende situasjoner eller prosesser-

Friskgården henvender seg både til ledere og arbeidsmiljøer, og til enkeltindivider blant ungdom og voksne. Vi har flere års erfaring spesielt innen spesialisert arbeidsrettet rehabilitering. Dette gjelder både dagtilbud og polikliniske konsultasjoner, sier daglig leder Bodil Myhr. Våre ansatte har høy kompetanse innenfor faget enten det gjelder styrking og bistand til enkeltmennesker eller bedrifter.

Vant frem med stort anbud

Tjenestene er utvidet gjennom flere avtaler. Friskgården har i mange år hatt et tett samarbeid med NAV, virksomheter og næringslivet generelt, og er i dag en del av spesialisthelsetjenesten. Arbeidsrettet rehabilitering i spesialhelsetjenesten retter seg mot personer i yrkesaktiv alder. Tilbudet gis til arbeidstakere i risiko for sykemelding, til sykemeldte og personer med andre ytelser fra NAV (f.eks arbeidsavklaringspenger). Fastleger med henvisningsrett kan henvise til oss på Friskgården når det gjelder arbeidsrettet rehabilitering

- Å styrke menneskers robusthet til å mestre et arbeidsliv er sentralt hos oss. Arbeidsrettet rehabilitering innebærer både oppfølging ute på arbeidsplassens, samarbeid smed arbeidsgiver og ikke minst dagtilbud og kurs her på Friskgården. Det kan være fysisk trening, mental trening, kommunikasjon, arbeidsliv, karriereveiledning med mere.

- Friskgårdene tatt mål av seg til å være en nasjonal aktør innenfor et av nåtidens største samfunnsproblemer. Hvordan skal de nær 800.000 som står utenfor arbeidslivet kunne få en rolle som aktive deltakere i et arbeidslivet, og på den måten bidra i den norske verdiskapningen. Her setter vi inn vår kompetanse og våre ressurser for å gi bistand, sier daglig leder Bodil Myhr.

- Vil deres nylig inngåtte anbudskontrakt vil bety en mere omfattende virksomhet?

- Vi utvider virksomheten. Vi ser da på løsninger og modeller for forebygging og bedre tilrettelegging for enkeltpersoner eller bedriften som helhet, sier daglig leder Bodil Myhr. Med seg på laget har hun teamleder individ, Rune Trætli Storvik og teamleder bedrift Gjertrud Leikvoll Laukvik Trioen vi møter på den idylliske gården mot Alstad og Hegge på Skatval kan tilby godt egnede lokaler for kurs, møter, oppfølging og ikke minst de sosiale og viktige samtalene.

Dagtilbud og poliklinikk på Friskgården

Om vi velger å reflektere over gårdenes historie med arbeid blant husdyr, høy og korn, var kanskje arbeidet og er i dag arbeidet en viktig faktor for folks helse. Det er med utgangspunkt i arenaen på Skatval at Friskgården jobber med helsefremming og arbeidsrettet rehabilitering.

- Utredning og behandling gis som polikliniske konsultasjoner. Dette er sammensatte tilbud i løpet av en og samme dag. Vi tilbyr dagtilbud på fem timer en til fire dager i uka. Ved oppstart gjennomføres en introduksjonsuke med kartlegging. Sammen med vedkommende sin veileder, utarbeides en helhetlig rehabiliteringsplan, forklarer Bodil Myhr. Arbeidsrettet rehabilitering kan kombineres med arbeid, skole eller utdanning.

- Livet og arbeidslivet kan by på ulike utfordringer, Det er flere faktorer som samtidig eller hver for seg kan gi behov for polikliniske konsultasjoner, eller hjelp og veiledning. Vår målgruppe er personer i yrkesaktiv alder med muskel- og skjelettlidelser. Det kan være andre psykiske lidelser, samt allmenne og uspesifiserte lidelser. Vårt tverrfaglige team har lang og god erfaring. Det bredt tverrfaglige teamet kan være sammen satt av lege, psykologspesialister, helsefaglige veiledere, fysioterapaut, treningsveileder, ernæringsfysiolog, sosionom, helsepedagoger og jobbspesialister. Personer eller bedrifter som lurer på om Friskgården kan være aktuell, kan ta kontakt.