Det skal anlegges en parkeringsplass med kronglete atkomst og den planlagte parkeringsplassen for pendlere bygger ned dyrket mark. Det ser ut som JBV vil starte å spise av dyrkamarka uten å kunne argumentere for arealbruken, sier Morten Harper og Merete Aune som er konstituert leder av Hell Vel.

Har ikke Hell Vel hatt både nabomøter og en tett dialog med utbygger?

Jernbaneverket ved prosjektleder John Ivar Mogseth, uttalte på et informasjonsmøte 30.april at det var fullt mulig å trekke plattformen nærmere stasjonen. Jernbaneverket som utgangspunkt hadde ikke den gang innvendinger mot det. Innspillene fra beboerne ble gjentatt på et nytt informasjonsmøte 4.juni, der også kommuneadministrasjonen var representert sier Harper og Aune. Nå ser de at JBV setter på seg øreklokker og vil ikke høre.

Stoppested blir for perifert

Å trekke plattformen nærmere stasjonen gir bedre integrering i det eksisterende stasjonsmiljøet, som det er viktig å ta vare på, mener representantene fra naboer i området. Som grunnlag for dette viser de til at ved omlegging av spor blir faktisk arealet ved stasjonen større enn i dag. I planen ligger også en omlegging av Øyveien, der veien først skal gå nærmere jernbanen, deretter rundt Hell-Saga og inn til evt. ny parkeringsplass. En rundtur som de sier ikke rimer på noen helst fornuftig løsning.

Vi på Hell frykter en kaotisk transportsituasjon med den planlagte løsningen, bl.a. ved sagbruket. I området er det også stopp for skolebuss, og dermed stor ferdsel av barn. Flere vi har kontakt med samt Hell-saga har sendt formell klage på reguleringsplanen. Dette skal ifølge administrasjonen behandles av plankomiteen nå den 15. oktober.

Er ikke behandlingen i tråd med vanlige prosesser i slike saker Harper?

En pussig situasjon har oppstått. Kommunens politiske organer har bedt om at plattformen trekkes nærmere Hell stasjon, og vi refererer til kommunestyremøte 13.februar 2014 samt saksframlegg fra kommunestyret 20.mars 2014. Jernbaneverket sier dette kan gjøres, men tar nå på seg øreklokkene og har ikke vist vilje til å endre sine opprinnelige tegninger. Signalene fra kommuneadministrasjonen er at man ikke vil pålegge Jernbaneverket en bedre løsning i planen. Nå må politikerne og planleggerne lytte til de som bor rundt stasjonen og brukere av toget på Hell stasjon, avslutter Morten Harper og Merete Aune på Hell. Det er kjent at politikerne allerede har avvist klager fra naboer som vil miste arealer til ny vei forbi Hell stasjon. Det er nå også klart at leder i komite plan, Øistein Teigen kommer til å foreslå en befaring på Hell. Dato for eventuell befaring er ikke kjent