Rådmannen sa i sin innledning:

- Flaks treffer som oftest den som er godt forberedt. Arbeidet med budsjett 2018 og økonomiplan 2018-21 er knyttet til årshjul. Vi vet at det kommer flere brukere som forventer tjenester med kvalitet. I mine snart ti måneder som rådmann har jeg heller ikke fått grunn til å tro på forbedrede økonomiske rammer fra sentrale myndigheter. Stjørdal kommune driver nøkternt med god kvalitet innenfor trange rammer. Vi bruker pengene på begge sider, som jeg sier. Det blir også situasjonen i tida framover, sa Anne Kathrine Slungård i formannskapet.

Hun trakk fram de 5 k’ene for vekst og utvikling:

Kvalitet

Kompetanse

Kapasitet

Kommunikasjon

Kultur

- En vekstkommune som Stjørdal arbeider med kvalitet og samhandling for å oppnå mål i kommuneplanen. Det er kvalitet i det man får. Det handler om å levere det du lover og ikke love for mye. For nettopp det oppleves som kvalitet og bestemmer kommunens omdømme. Blant 1800 ansatte er det stor kompetanse. Vi må utvikle den kompetansen framover. Samtidig må vi vite hvilken kompetanse vi skal rekruttere i framtida. Det kommer til politisk behandling i løpet av to år, utdypet Slungård.

- Kapasitet handler om økonomiske rammer. Vi har stor kapasitet, men bruker vi den riktig? Det kan være avgjørende å bruke kapasiteten annerledes. Det betyr mer samhandling på tvers og flerfaglighet. Dermed skaper vi nyskaping og innovasjon. På denne måten skal vi bygge nye strukturerer som jeg har forhåpninger til. Kommunikasjon holder oss sammen. Det er riktig informasjon til riktig tid: Her har vi en del å gå på. Kommunikasjon i regionsamarbeidet i Værnesregionen har stor betydning. Vi skal ha en ja-kultur. Vi må være gode til å formidle ambisjoner. Men ha litt tålmodighet med oss, det tar tid. Dette er tanker om å bygge organisasjonen fremover, avsluttet rådmannen og ga ordet videre til økonomisjef Roar Størset:

 - Jeg vil gå nærmere inn på detaljer i det åpne orienteringsmøtet om budsjett og økonomiplan på mandag. Vi ender opp med et netto driftsresultat til 50,184 mill. kr. Jeg er glad for å legge fram så gode tall. Vi har inntekter på 1,853 mrd. kr. og utgifter på 1,782 mrd. kr. Til slutt kan vi avsette 15 mill. kr. til disposisjonsfondet som er frie midler vi står fritt til å bestemme bruken av. Vi kan glede oss over september-tallene som var veldig positive for skatteinngangen. Demografi er viktig for våre inntekter. Vi ser en liten nedgang på barnehager og stor vekst blant eldre. Stor vekst gir press på tjenester. Vi har ganske høy gjeld. Da blir det mindre å fordele skoler og barnehager. Vi har en gjeldsgrad på 101.1 % eller 4. plass på høy gjeld etter Kristiansand, Tromsø og Drammen. Men færre investeringer i det siste har redusert gjeldsgraden. Vi må være forberedt på høyere renter. Derfor er det viktig å økte disposisjonsfondet. Den høye gjelder betyr at vi må bruke store summer på renter og avdrag. Det er penger som ellers kunne ha vært brukt på tjenesteproduksjon som skole og barnehage, sa økonomisjef Størseth.

- Det handler om å være enda mer i forkant og ta inn over oss de endringer som må gjøres, avsluttet Anne Kathrine Slungård som en stakket stund trodde at budsjettarbeidet var fullført.