- Trafikalt grunnkurs er positivt, men det må vi overlate til andre aktører. Vi har andre områder disse pengene vil kommer mer til nytte, konkluderer rådmannen med i sitt saksframlegg til politikerne.

Ordningen med trafikalt grunnkurs til alle 10. klassinger har kostet kommunen cirka 450.000 kroner i året. Dette mener både rådmannen, og rektorene, er penger som kan brukes på andre oppgaver i skolen.

- I forbindelse med budsjettprosessen har rektorene deltatt i diskusjonen om hvordan vi kan bruke midlene på en mer effektiv måte. Der er det bred enighet om at dagens økonomiske situasjon ikke tillater at det brukes 450.000 kroner i året på dette formålet som tross alt ligger relativt langt unna skolens kjernevirksomhet, skriver rådmannen.

I saksframlegget antydes det også at dette har vært en ordning som har vært i grenseland for en skoles og kommunes virksomhet.

- Det finnes meget begrenset dekning i kunnskapsløftet for at skolen skal holde på med dette. Tvert i mot er det betimelig å stille spørsmål om måten det gjøres på i dag er i henhold til læreplanverket. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har ved flere anledning stilt spørsmål til hvordan vi forsvarer måten vi gjør dette på. Fylkesmannen har godtatt svarene vi har gitt, men det er ikke tvil om at vi opererer i et grenseland her, erkjenner rådmannen.

Samtidig understrekes de positive konsekvensene av ordningen i saksframlegget.

- Selv om trafikalt grunnkurs ikke er lovpålagt oppfattes det som et nyttig og godt tilbud. Det gir alle avgangselevene i grunnskolen en god opplæring i trafikkregler, trafikksikkerhet og førstehjelp. I og med at trafikalt grunnkurs er påkrevet for å kunne få mopedførerbevis eller førerkort vil det være mulighet for alle å ta dette kurset på en trafikkskole. Fordelen med å tilby det i skolen er at da tar alle det. Selv om ikke alle disse hverken skal kjøre moped eller ta førerkort med det første er alle trafikanter. De vil ha både mer kunnskap og bedre holdninger som gående, syklende og ikke minst som passasjerer, poengterer rådmannen i saksframlegget som først behandles av politikere i komite levekår på tirsdag.