Det var stort oppmøte med representanter fra ordfører, fylket, trafikksikkerhetsutvalg, Trygg Trafikk, Forsvaret, Skifte eiendom, entreprenør og kommunens tekniske etat utenfor værnesporten og Værnes garnison da første spadetak med gravemaskin ble tatt på en ny veistrekning mellom E 14 og Kirkeveien. Ønsket om en ny forbindelse mellom europaveien og fylkesveien har versert i flere tiår. Det blant annet på bakgrunn av at dagens ut- og avkjøring fra E 14 vest for værnesporten byr på et trafikkfarlig punkt.

Etatsjefens arbeid i ekspressfart

Etatsjef Teknisk drift, Ottar Bjerkås i Stjørdal kommune ga forklaring på veiens funksjon som ny fylkesvei og trygg ferdselsåre med gang og sykkelvei på en strekning av 550 meter. En helt ny vei som startes opparbeidet av entreprenørene Halle fra rundkjøringa på E 14, og etter sommerferien videre til værnesportens østre side.  Veien anlegges omtrent 50 meter øst av U-bygget. Det var stor glede å spore blant mange involverte da ordfører Johan Arnt Elverum tok plass i maskina og foretok den offisielle gravestarten.

- Vi får nå en helt ny og trygg “veistubb” som binder Kirkeveien og E 14 sammen på en fremtidsretta måte. Kommende høst vil veien stå klar for biler, gående og syklende. Med denne veien følger også underganger ved rundkjøringa for myke trafikanter, sa ordføreren og ga ros til flere aktører som har arbeidet for saken. Strekningen på 550 meter skal opparbeides med rørsystemer og vil ha en kostnadsramme på 19.5 millioner kroner. Kommunen forskutterer, men venter midler fra både Forsvaret og fylket.

Fylkesråden lovte midler

Fylkesråd for samferdsel Tor Erik Jensen var tilstede og sa denne strekningen ikke var med i eksisterende fylkesveiplan, men at veipotten i fylket uansett inneholdt midler til å bidra i et spleiselag. Jensen la vekt på saneringen av dagens gamle kryss, og at denne nye veien vil bety økt trafikksikkerhet. Fylkets trafikksikkerhetsutvalg var også med representert ved Edvard Øfsti som spesielt fremhevet Stjørdal og Frosta sine trafikksikkerhetsutvalg som aktive på banen. I møte med Kirkeveien anlegges veien med T-kryss.

Overtar 70 mål fra Forsvaret

Stjørdal kommune er i forhandlinger med Skifte eiendom om formell overtakelse av rundt 70 mål som utgjør det meste av arealene Forsvaret i dag har fra værnesporten til avkjørsel Prestmoen- Hognesaunet ved Evja.

- Området er nærmest ferdig regulert, og her blir det fremtidig byggerelatert virksomhet i form av næring og kanskje bolig, sier etatsjef Bjerkås. Han sier det blir anlagt ny vei i en mer rett strekning mot Kirkeveien i fremtiden, da blir dette en ny hovedferdselsåre som kan bli en del av Ringvei sør i fremtiden.  For å finansiere veien under Øyareina, vil kommunen stille krav om rekkefølgebestemmelser før utbygging i området.