Knut Erlend Jegersen

[embed]http://www.youtube.com/watch?v=cLsuRQqeni0[/embed]

T-A skriver at på strekningen mellom krysset og tunnelåpningen, blir det ei 355 meter lang bru. Brua går over jernbanen og ei elv, og over et område med vanskelige grunnforhold. Videre går vegen inn i Forbordsfjellet, gjennom en 7,6 kilometer lang toløps tunnel. Det blir firefelts veg fra Kvithammarkrysset og gjennom Forbordsfjellet. Tunnelen munner ut i Vuddudalen.

Ifølge Vegvesenet vil E6 gå inn i Forbordfjellet sørfra som motorveg klasse A, men kommer ut som motoveg klasse B. Den fortsetter nordover langs østsiden av Vuddudalen, og blir liggende øst for dagens E6, elva og jernbanen, 50 meter høyere opp i lia.

Fire kilometer nord for tunnelåpningen i Vuddudalen, kommer et planskilt kryss hvor beboere i området, samt trafikanter som skal til Åsen og Frosta kjører av E6. E6 følger bunnen av dalen videre, over Stokkmyra, der det blir skjæring før 1,9 km meter lang toløps tunnel øst for Åsen sentrum.

Det blir firefelts veg gjennom tunnelen. Tunnelen kommer ut nord for Åsen sentrum, i Vassmarka. Cirka 500 meter nord for tunnelen, ved Hammer, kommer et planskilt kryss (to plan). Krysset er planlagt der fylkesvegen krysser over E6 i dag, noe som også gir lang nok stoppsikt fra tunnelmunning til avkjøringsfeltet.

Her blir det avkjøring for de som kommer nordfra og skal til Åsen sentrum eller Frosta. Deretter fortsetter E6 i dagens trase.

Dagens E6 vil være omkjøringsveg for fremtidig E6, samt kombinert lokalveg og gang- og sykkelveg.

Den anbefalte veglinja gir minst inngrep i dyrkajorda sammenlignet med de andre alternativene.

– Den veglinja vi nå anbefaler blir tre kilometer kortere enn dagens E6. Den største reduksjonen skjer ved at vi planlegger anbefalt veglinje i tunnel gjennom Forbordsfjellet. sier Bernt Arne Helberg til avisa. Det betyr 5 minutter kortere kjøretid sammenligna med dagens E6. Det vil bli samme/enhetlig fartsgrense langs hele strekningen. Det er også planlagt for midtdeler langs hele strekningen.

Vegen blir 12,5 meter bred, med to felt med midtdeler, og 14,75 meter bred inkludert forbikjøringsfelt.