I Søndre gate og til krysset ved Torgvegen planlegges en stor utbygging kalt "Moksnes Park".

Det ble søkt om økt høyde på nybygg enn det som var først vedtatt i planene. For det aktuelle området tillates det i sentrumsplanens område BS5 høyde inntil 12 meter mot Søndre gate. For bygg mot Ole Vigs gate tillates gesimshøyde inntil 18,5 meter mot gårdsrom, og tilbaketrukket minimum fire meter fra Ole Vigs gate. For bygg mot Torgvegen tillates gesimshøyde inntil 16 meter.

Nei til å bygge høyere

Planutvalget sin innstilling til kommunestyret torsdag 17. februar ble nei.

- Økning av byggehøydene utover det som er bestemt i gjeldende reguleringsplan for Stjørdal sentrum anses som problematisk og frarådes lagt til grunn for det videre planarbeidet, innstilte utvalget.

Mot Søndre gate hvor tillatt byggehøyde er 12 meter ønsket utbygger å plusse på 1,1 meter til 13,1 meter høyt nytt bygg.Mot Ole Vigs gate var ønsket å plusse på opptil 0,8 meter.

Mot Torgvegen var ønsket fra 12 til 13,1, fra 16 til 16,4, og fra 16 til 19,3 meter for en del av planlagt nybygg.