Det søkes om bygging av renseanlegg for 180 personenheter med utslipp av renset avløpsvann til Kvennbekken/Bogstadelva. Eksisterende renseanlegg skal fjernes når nytt renseanlegg er bygd.

Det skriver Selbu kommune på sine hjemmesider i forbindelse med søknaden som nå går ut til høring.

Moslett boligfelt og Gjelhaugen boligfelt har i dag sitt utslipp til Kvennbekken, cirka 75 meter fra nytt planlagt utslippssted.

Avløpet passerer i dag et Klargester biologisk renseanlegg basert på biorotor som biologisk trinn. Eksisterende anlegg er bygd i henhold til utslippstillatelse av 06.01.1988 og revisjon av denne den 17.12.1991.

Ikke i tråd med krav

Anlegget er ikke i tråd med dagens rensekrav etter forurensningsforskriften, selv om anlegget fortsatt er lovlig i henhold til bestemmelsene.

Derfor skal det bygges nytt renseanlegg med en ny utslippsledning til samme resipient som eksisterende utslipp.

Det søkes om utslipp av renset avløpsvann for en belastning på inntil 180 personekvivalenter eller personenheter i medhold av kap 13 i forurensingsforskriften.

I avløpssonen finnes følgende bebyggelse:

  • 25 boliger

  • Syv ubebygde tomter i Gjelhaugen boligfelt

  • I tillegg legges det opp til at anlegget kan motta avløp fra ytterligere fem

  • boliger/fritidshus

  • Avløpet renses i dag i et biorotoranlegg med underliggende slamavskiller.

Nytt renseanlegg skal bygges ca 75 meter nord for eksisterende anlegg. Eksisterende anlegg med sin utslippsledning skal derfor fjernes.

Minst 90 prosent

Etter forurensningsforskriftens kapittel 13 om utslipp fra mindre tettbebyggelser for utslipp mellom 50 og 2000 personenheter til ferskvann er rensekravet minst 90 prosent. Selbu ligger innenfor normalt område.

Det forutsetter at et etablert renseanlegg er basert på en nedgravd mottaks/slamtank og et prefabrikkert biologisk/kjemisk anlegg. Dette må plasseres i overbygg på bakken.

Siden det nye anlegget også tenkes bygd med biologisk og kjemisk trinn vil anlegget få en bedre rensing enn kravet etter forurensningsforskriften om 90 prosent fjerning av fosfor.

Driftes av kommunen

Renseanlegget vil bli eiet og drevet av Selbu kommune ved avdeling for kommunalteknikk. Anlegget vil bli koblet til kommunens driftovervåkningsanlegg for automatisk varsling av feil og alarmer på anlegget.

Kommunen har kommunalteknisk vakt som også vil dekke dette anlegget.

Kommunen har avtale om kjøp av det arealet som skal benyttes og vil i forbindelse med søknad om deling også søke om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser.

Det er ikke registrert spesielle brukerinteresser nedstrøms utslippsstedet i Kvernbekken og videre i Bogstadelva. Det er registrert et mikrokraftverk cirka 560 meter nedstrøms utslippsstedet ved Uthus. Ellers ligger både Kvernbekken og Bogstadelva i et typisk landbruksområde.

Ved etablering av et renseanlegg med biologisk og kjemisk rensing som erstatning for et eldre biologisk anlegg vil det gi en vesentlig bedre renseeffekt og reduksjon av utslippsmengden til resipienten.