- Jeg er slett ikke mindre bekymret etter vi fikk svaret fra direktoratet, sier Miljøpartiets Tommy Reinås. Han stilte flere kritiske spørsmål til kommunestyret i Stjørdal nylig, og Reinås brukte retten som innbyggerne har til å stille spørsmål til ordføreren i et åpent kommunestyre. Miljøpartiet De Grønne har bedt Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) samt aktører knytta til anlegget om innsyn i risikoanalysene som er gjort rundt gassanlegget plassert øst av Stjørdal Havn i Stjørdal.

Risikoanalyser holdes hemmelig av flere

Både eier og driver av anlegger, Flogas Norge og Direktoratet påberoper seg taushetsplikt. DSB vil ikke gi innsyn i alt materialet. De viser til formuleringer om taushetsplikt både i offentlighetsloven og forvaltningsloven. Direktoratet viser til at offentlige instanser kan ha taushetsplikt om «tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår».

-       Her ser vi at myndighetene, gjennom DSB tar større hensyn til forretningshemmelighetene rundt gasskula enn til liv og helse for innbyggere som bor i Stjørdal, uttaler Tommy Reinås og sier dette kan ikke forstås på noen annen måte. Han etterlyser rask handling i saken fra kommunens ledelse, og mener et straksvedtak må gjennomføres for å få flyttet eller avviklet virksomheten. Reinås synes generelt hemmeligholdet rundt gasskula på havna er oppsiktsvekkende, og at dette har pågått over flere år gjør ikke saken bedre i følge lederen i Miljøpartiet.

Også lokalpressen har ved flere anledninger møtt ved anlegget og blitt avvist. Blant annet har Securitas, sammen med representanter fra sikkerhetsledelsen hos Flogas sendt pressen på dør og avvist spørsmål som er stilt angående anlegget.

Tør ikke tenke på utfallet

Tommy Reinås fra Miljøpartiet i Stjørdal tør ikke tenke på utfallet av et verste scenario med gassanlegget og en eventuell ulykke. Til partiet De Grønne opplyser direktoratet at dersom gasskula i verste fall skulle eksplodere, vil konsekvensene bli store i vestre del av Stjørdal.

-       Denne saken bør ha nasjonal interesse. I brevet skriver Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap at 99 prosent av alle som befinner seg utendørs innenfor en avstand på 530 meter fra gasskula vil omkomme av eksplosjon og varmeutvikling. Innenfor en radius på 750 meter vil dødeligheten være 50 prosent for de som oppholder seg utendørs. Så synker dødeligheten til en prosent i en avstand på 1,1 kilometer fra gasskula, forklarer Reinås.

-       Fra vårt ståsted må man i all arealpolitikk og planlegging, ta høyde for at det verst tenkelige kan skje, dermed blir det feil å ha denne gasskula med dagens plassering. Det andre som er vel så viktig i lokalpolitikken, er hvordan bruker vi indre fjord, strandsonen som rekreasjonsområde. Her prioriteres noen få enkeltaktører med sterke kommersielle interesser. Det er helt klart og tydelig – at det styrende flertallet på Stjørdal, prioriterer den siste gruppa, og dessverre ikke folk flest, innbyggerne understreker Reinås.

Statoil utsatt på Tangen

Innenfor den umiddelbare faresirkelen, visualisert i bilde i denne artikkelen, ligger de aller fleste av arbeidsplassene på Sutterøy. Boliger i Storvika og hundrevis av arbeidsplasser på Tangen med HMS-senteret, næringsbygget, olje- og gassrelaterte næringer og Sjøsiden. Blant annet ligger Drift Nord hos Statoil med flere hundre ansatte innenfor områdene som ved en såkalt «BLEWE» vil bli hardest rammet. Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap vil nødig sammenlikne en worst case-ulykke med gasskula i Stjørdal og atombomben over Hiroshima, slik Miljøpartiet i Stjørdal spør om, men DSB har gitt opplysninger om konsekvensene.

Du har fått opplysninger om at dette vedtaket er gjort uten at formannskap og kommunestyret godkjente planene gjennom ordinære vedtak året 1991?. Kan dette få konsekvenser i ettertid Reinås?

-       Vi registrerer at ordfører Ivar Vigdenes står i kommunestyret og går god for alle vedtak i saken. Vedtak som er foretatt uten kommunestyrets innflytelse, av en underordnet plankomite. Alt er gjort etter boka, slo ordfører Vigdenes fast i sine svar i kommunestyrets spørretime, sier Reinås.

-       Det at alt er gjort etter boka, er ingen unnskyldning for å ikke ha nye tanker for området. Et av spørsmålene var om det fantes politisk vilje i kommunestyret for å flytte kula, eller legge det inn i fjell, her kunne ordføreren avvise at dette ikke var ønskelig fra hans side. Det er sterkt beklagelig mener Reinås.

Kommunen har ingen inntekter fra eiendommen

På spørsmål fra MDG-leder Reinås svarte ordfører Vigdenes at kommunen ikke har noen inntekter på eiendommen, som i dag benyttes til dette gassanlegget.

Reinås mener at det er merkelig at kommunen verken har inntekter knyttet til eiendommen, eller at kommunen har solgt eiendommen i inntekts ervervelse. I salgsskjøtet på eiendommen står det at Trondheim havn har overdratt eiendommen for kroner null. Det er oppsiktsvekkende at Stjørdal kommune, verken får løpende leieinntekter, eller inntekter på overdragelse av eiendommen. Stjørdal kommune kunne i det minste fått betalt for utleie av sin eiendom, og i krevd leieinntekter som kunne gått til en ellers fattig kommuneøkonomi sier Reinås.

Tar ikke ansvar

- Det oppleves som et demokratisk underskudd i vår kommune, at de folkevalgte ikke kan stilles til ansvar, når de ikke har deltatt i vedtak i denne saken. Kan man stille en plankomite til ansvar? spør MDG-lederen. I forkant av neste kommunevalg vil Stjørdal MDG kartlegge hva den enkelte listekandidat mener om lokaliseringen av gasskula.

Mangler visjoner

- Dette gassanlegget setter helt klart begrensninger på en god og grønn arealpolitikk i området, er det ingen tvil om, påpeker Reinås som kunne sett at området ble frigjort til både friluftsliv og handels og boligformål.

- Se for deg et område hvor vi kunne hatt et bryggemiljø, som for eksempel i Tønsberg, med lokale restauranter og butikker i kant med sjøen. Da kunne man for eksempel sett for seg å nyte et bedre måltid på en restaurant med fjordutsikt og se solen gå ned på kvelden. MDG Stjørdal ønsker å ha en framtidsvisjon for havneområdet som kan være vårt svar på Sjøsiden i Trondheim, eller for den saks skyld Aker Brygge i Oslo eller Bryggen i Bergen. Dette kan kombineres med å videreutvikler Molovika som rekreasjonsområde, avslutter leder i Miljøpartiet De Grønne Stjørdal, Tommy Reinås.