Nye tog, moderne landbruk og dagens samfunn har gitt helt nye behov for sikring av jernbanelinjene. Husdyr på beite ser man stadig sjeldnere fra toget.

- En landbruksutøver som vil ha nytt gjerde langs skinnene må inngå egen avtale med Bane Nor. Det kan en få satt opp med krav om å ta ansvar for å vedlikeholde, sier jordbrukssjef Johan Forbord i Malvik.

I kommunen har han oppsummert tilstanden til gjerdene. I andre kommuner har landbruksorganisasjonene laget oversikter. På lange strekninger mangler gjerder helt langs jernbaneskinnene.

Bane Nor har ansvar

Bane Nor har ansvaret for gjerder og anlegg langs jernbanen, for mest mulig trygg mulighet til å krysse sporene.

I Malvik kommune har ingen for øyeblikket husdyr på beite langs jernbanelinja.

Ny sikring langs jernbanen og fylkesvegen på Hell har erstattet jernbanegjerdet som har gått ut på dato. Foto: Roar A. Fordal

- Men eierne av jordbruksarealene må vurdere hva fremtidig drift kan innebære, og ta stilling til om det kan bli behov for gjerder ved eventuell ny produksjon, sier Johan Forbord.

Bane Nor kan sette opp gjerder, men vil at grunneieren skal ta ansvaret for vedlikeholdet. Det prinsippet er ikke alle enige i, men det kan sitte langt inne å få nytt gjerde uten å ta på seg vedlikeholdet.

Vern av alminnelig ferdsel

I tettbygde strøk og ved skoler og barnehager samt hvor det kan være risikabel ferdsel over skinnene skal Bane Nor vurdere å sette opp gjerder. Ved tunneler, kulverter og bruer skal behovet vurderes spesielt.

Hvis aktivitet på naboeiendommer kan føre til farlig ferdsel, skal Bane Nor sette opp gjerde.

Dette kan være aktuelt på disse stedene:

  • Tettbygde strøk

  • Boligområder

  • Skoler

  • Barnehager

  • Idrettsbaner

  • Parkeringsplasser

  • Industriområder

  • Serviceanlegg

Mellom offentlig vei og jernbane skal det settes opp gjerde. Kostnadene kan vegmyndighetene ta, eller det kan bli et spleiselag.