Nå blir det snart slutt på nattarbeidet men det må forventes at støybildet på dagtid blir både annerledes og mer omfattende. Det skal senkes om lag 150 pæler hver på ca 35 meter lengde ned i bunn-sedimentene på Stjørdalselva. I utgangspunktet vil det ikke bli utført støybelastede arbeider mellom klokken 19:00 og klokken 07:00, forklarer nabokontakt i Jernbaneverket Stig Herjuaune. I fasen med pæling er Jernbaneverket opptatt av at naboer om mulig skal få kvelds- og nattero. Det gjelder også for det øvrige arbeidet mellom Hell og Værnes.

Vil dere aldri jobbe på natta fremover?

Hvis det skulle dukke opp spesielle behov for å jobbe på natta, vil dette bli både søkt til kommunelegen og varslet til naboene på forhånd. Imidlertid er det lite som skulle tyde på at dette vil kunne komme til å skje i nær framtid, forklarer Herjuaune.

Omfattende sporarbeid med ny bru

Arbeidet i elva vil i første omgang pågå fram til jul. Det er i følge Jernbaneverket grunnforhold og is-gang som bestemmer hvor raskt arbeidet vil gå.

Vi ønsker en raskest mulig framdrift og er beredt på en tidsramme frem til i slutten av april 2015, om det skulle kreves. Vi vil derimot ikke ha aktiviteter i vannmassene etter laksefiskets start. Dette er et stort prosjekt totalt sett. Det har kostnadsramme nær det samme som Gevingåsen tunnel tett opp mot 700 millioner kroner. Arbeidet innbefatter ny sporplan, to spor fra tunnelen i Gevingåsen forbi Hell over den nye brua og inn mot Værnes holdeplass. Nytt signalsystem skal opp på hele strekningen. Nå er det Fundament AS som utfører pæling i elva, og Frosta entreprenør (FRENT) avslutter da det forberedende arbeidet med anleggsveier, anleggsområde og fylling i elva, forklarer Herjuaune.

Fransk arkitekt bak brukonstruksjonen

Det er den franske jernbanearkitekten Jean Francois Blassel i firma RFR som har tegnet den nye brua over Stjørdalselva. I forbindelse med pæling er det plassert ut både rystelsesmålere og støymålere, slik at byggherren til enhver tid har oversikt over konsekvensene av spunting og pæling.

NVE er tett med i prosessen. Vi har hentet inn geo-undersøkelser fra Statens vegvesen om bunnforhold i elva. Det er avholdt to nabomøter og informasjon om prosjektets fremdrift er lagt i alle postkasser på Hell, forklarer nabokontakt Stig Herjuaune i Jernbaneverket.