Planene om 16 leiligheter og lokaler på 600 kvadratmeter for næringsvirksomhet på en 3,6 mål stor tomt skal nå behandles av lokalpolitikerne. Reguleringsplan må imidlertid vedtas først.

Den planlagte utbyggingen må vurderes i forhold til jordbruk på naboeiendommer, skolen, ny park, og nylig bygde leiligheter og næringslokaler.

Kommunedirektør Endre Skjervø sin innstilling er å legge planene ut til offentlig høring.

Åtte innspill

17. desember i 2020 ble start av planleggingen kunngjort. Det kom åtte innspill som nå vil bli vurdert. De er tatt inn i forslaget til reguleringsplan for Alstadtunet.

I saksfremlegget er kommunedirektør Endre Skjervø sin konklusjon at det bør gjøres en avveining politisk om man ønsker å omdisponere tomteområdet fra næringsareal til bolig og næring.

Planen er å rive bygget til høyre rett over fylkesvegen fra Frosta skole t.v. på bildet.

Klart for behandling

- Det er ikke mye næringsareal tilgjengelig i sentrum. Samtidig er det gunstig med sentrumsnære boliger. Planforslaget vurderes som klart for politisk behandling før utlegging til høring og offentlig ettersyn, konkluderer kommunedirektør Endre Skjervø.

Det har vært drevet næringsvirksomhet i bygget som er planlagt revet.

Mellom to gårder

Tomta hvor Alstadtunet er planlagt ligger mellom to gårder. Lokalpolitikerne må nå ta stilling til utbyggingen i forhold til jordbruk.

Kristian Alstad som er en av naboene til tomta hvor utbyggingen er planlagt, har i innspill til planene pekt på andre tomteareal på Frosta.

Nærhet til svineproduksjon kan gi lukt og flueplager for beboere og brukere av de planlagte næringslokalene på Alstadtunet.