Tvist i forbrukersaker som ønskes behandlet av Forbrukertvistutvalget, må først bringes inn for Forbrukerrådet ved skriftlig begjæring av forbruker som er part i tvisten.

Det er forbrukerrådet som skal sørge for å innhente opplysninger om saken og forsøke en megling etter at partene har uttalt seg skriftlig. Dersom man ikke oppnår en minnelig løsning kan hver av partene innen 4 uker etter at Forbrukerrådet underrettet dem om at behandlingen der er avsluttet, skriftlig og via Forbrukerrådet begjære saken fremmet for Forbrukertvistutvalget. Begjæringen skal inneholde en påstand, dvs. en formulering av det kravet man fremsetter.

Forbrukerrådet kan bistå med utformingen av begjæringen hvis det er nødvendig. Deretter sendes den over til Forbrukertvistutvalget sammen med sakens dokumenter og en redegjørelse for faktiske saksforholdet. Dersom Forbrukerrådet har tatt et rettslig standpunkt til tvisten, skal det også legges frem.

Forbrukertvistutvalget behandler saken på grunnlag av den skriftlige fremstilling partene har gitt, samt det foreliggende bevismateriale. De kan innhente sakkyndige vurderinger dersom de ønsker det.

Partene skal gis rett til å uttale seg før Forbrukertvistutvalget avgjør saken. Vedtaket blir truffet med alminnelig flertall (51 %).

En sak som Forbrukertvistutvalget har behandlet kan innen fire uker etter at vedtaket er forkynt for partene, bringes inn for tingretten ved stevning.