Mannen fra Stjørdal skal slite med et omfattende rusproblem, og forklarte i retten at han frykter å havne tilbake på ruskjøret dersom han løslates. Han tror ikke han vil klare å komme seg ut av problemene og blir rusfri på egen hånd.

- Rusmisbruk er trolig drivkraften bak hans kriminelle livsstil i dag, heter det seg i rettsdokumentet.

Flere straffbare handlinger

Den siktede mistenkes for en rekke straffbare handlinger, deriblant fire tilfeller av ruspåvirket kjøring, to tilfeller av heleri. Mannen mistenkes også for ulovlig oppbevaring av våpen.

Flere av forholdene kan medføre høyere straff en seks måneder fengsel, og det er summen av disse som blir utslagsgivende for fengslingsspørsmålet.

Det var i juni Trøndelag tingrett fant siktede skyldig i 22 lovbrudd, som han nå venter på straffeutmåling for. Den siktede skal etter planen møte retten i september.

Vurderer narkotikaprogram

På grunn av den siktedes rusproblemer vurderes det en dom som innebærer et narkotikaprogram.

Retten mener faren for gjentagelse er stor, og mener derfor at mannen bør fengslet og derfor unngå at siktede utfører flere straffbare handlinger i påvente av dom.

Rettens vurdering er at vilkårene for varetektsfengsling er oppfylt og tilstrekkelig begrunnet. Det ble lagt særlig vekt på siktedes forklaring og erkjennelser i retten.

Konklusjonen ble derfor at begjæringen om fire ukers varetektsfengsling ble tatt til følge.