Arkplan Arkitektkontor er engasjert av Arnstadåsen Eiendom AS til å fremme forslag til områdereguleringsplan for nytt boligområdet i Stjørdal. Den politiske behandlingen av planene om nye tomter på Skatval har startet.

Formålet er å legge til rette for mellom 72 og 118 nye boenheter med tilhørende infrastruktur og grøntområder. Planområdet har to detaljeringsnivå. For tre delområder stilles det krav om detaljregulering før bygging kan starte.

Gang- og sykkelveger

I forslaget til reguleringsplan vil hovedadkomst til boligområdet bli fra Mæresmovegen. Det er forslag om gang- og sykkelveger som vil gi forbindelse til sentrumsområdet i Skatval. Samleveg gjennom området foreslås som offentlig veg, med felles private adkomstveger med parallelle gang- og sykkelveger.

Terrenget vil føre til noen bratte bakker på vegene med stigninger opp til 8 og 10 prosent. Trafikksikker gangforbindelse til skole, jernbane, buss, matbutikk og idrettsanlegg omkring en kilometer fra det nye tomteområdet er planlagt.

Landlige omgivelser

Det 108 mål store Øvre Arnstadåsen boligområde er i landlige omgivelser på Skatval og ni kilometer nordvest for Stjørdal. I kommuneplanens arealdel er planområdet avsatt til framtidig boligbebyggelse, med tilknytning til det etablerte boligområdet Arnstadåsen.

Innenfor planområdet er det omkring 2,4 mål fulldyrka jord avsatt til boligformål. Mesteparten av området B19 er dekket av barskog.  Landbruksarealet i forslaget til reguleringsplan er regulert til boligformål i Kommuneplanens arealdel for Stjørdal kommune for 2013- 2022.