Om sammenslåingen mellom de to havneselskapene blir en realitet først kommende høst, utgjør disse også i dag en betydelig del av sjø- og godstrafikken over havn i Trøndelag. Vedtas sammenslåingen etter behandling hos eierkommunene, vil selskapet omfatte de fleste kommuner med havnetilknytning i Trondheimsfjorden foruten private havner. De to selskapene vil i følge havnedirektørene Wollert Krohn- Hansen (TIH) og Odd Martin Holmsberg (ITH), forene krefter for å møte fremtidens transportutfordringer og se på mulighetene for å utvikle dagens eksisterende havner. De to registrerer at industribyggingen i Orkanger og på Verdal sine havner har opplevd stor utvikling de siste tiårene.

Samtidig vil det nye selskapet peke ut hvilke havner som det i fremtiden skal brukes ressurser på å utvikle videre, og om utpekt havn i NTP kan realiseres. Wollert Krohn- Hansen sier at TIH har en strategisk interesse å få samlet all tonnasje innen et og samme selskap. Regionen kan ved en sammenslåing øke sjansene for få bli definert som utpekt havn.  Krohn-Hansen tror det samlede godsvolum på over fire millioner tonn sett i forhold til geografisk utbredelse og betydningen havnene har for eierkommunene, vil trekke i retning utpekt havn. Om arbeidet med et felles logistikknutepunkt mellom sjø, vei og bane blir realisert, vil det etter Krohn-Hansen sin oppfatning være utenkelig å overse trondheimshavna som utpekt havn.

En rapport er utarbeidet for å se på fordeler og ulemper med sammenslåingen. Også for ti år tilbake ble en sammenslåing av de to selskapene foreslått, men da ble planene lagt bort fordi politikerne ikke ville slå sammen selskapene. Godsvolum over ITH-havnene var 1.8 millioner tonn i 2010. Selskapet hadde driftsinntekter på 10, 8 millioner kroner. Verdal havn hadde størst godsmengde med 700 000 tonn. Private Skogn kaianlegg hadde 682 000 tonn og Follafoss 213 000 tonn. Godsmengden over TIH-havnene med størst volum i Trondheim og Orkdal var i 2010 på 2,04 millioner tonn med driftsinntekter på 118, 1 millioner kroner.

Odd Martin Holmsberg uttaler at selskapene ved en sammenslåing står sterkere i forhold til kommende utfordringer. Havnevesenet i indre deler av fjorden mangler økonomisk ryggrad til å satse for fullt, og samarbeidet med TIH- havnene kan gi bedre muligheter til å utvikle Verdal havn og andre i indre del av fjorden i følge Odd Martin Holmsberg. Det er i dag ingen utpekte havner mellom Bergen og Tromsø, sier de to og presiserer at status utpekt havn betyr en mer sentral stilling i nasjonale samferdselsspørsmål. Det er de utpekte havnene som vil bli prioritert i Nasjonal Transportplan (NTP).

Blant politikere i regionen som støtter planene om sammenslåing, er ordfører i Levanger kommune Robert Svarva. Han har bakgrunn fra Norske Skog på Skogn og sier det er fornuftig å slå sammen de to havneselskapene. Han tror dette er et nødvendig grep for å kunne flytte mer av tungtransporten over på sjø. Svarva er leder i havneråder for Indre Trondheimsfjord havnevesen (ITH).

- For Trondheim er det viktig å oppnå status som utpekt havn. For oss i indre del av fjorden er det viktig å utvikle industrihavna på Verdal. Dett er en vinn- vinn situasjon, sier Svarva og har tro på at prosessen og vedtak som skal fattes går i retning av en sammenslåing av de to selskapene til foreslåtte Trondheim Havn IKS.  Kilde: Adressa.