Det var på tidligsommeren i fjor at tiltalte valgte å kjøre ned til fjæra på Tautra i Frosta for å parkere for natten, til tross for at han ikke hadde tillatelse til å kjøre på området.

Dagen etter ble han kontaktet av en kvinne som presenterte seg som fjelloppsyn. Hun informerte mannen om at han ville bli anmeldt til politiet for kjøring i barmark. Statens naturoppsyn anmeldte senere saken.

For overtredelsen ble han ilagt en bot på 15.000 kroner, men vedtok ikke forlegget, dermed endte saken opp i Trøndelag tingrett.

Selv mener han at han ikke var klar over at området var definert som utmark, og synes boten var satt for høyt.

Han nektet derfor straffskyld, og begjærte seg selv frifunnet.

Rettsvillfarelse over definisjon

Tiltalte betalte 20 kroner for parkering av bil, men ettersom det ikke egnet seg å telte på grus, kjørte han videre ned til strandsonen og overnattet i et tak-telt på bilen.

Arealet skal være avgrenset med steiner, nettopp for å forhindre trafikk ned til strandsonen, som det heller ikke er noe etablert vei til.

Til retten har tiltalte forklart at han likevel oppfattet strandsonen som en forlengelse av parkerings- og campingplassen i nærheten, og at han ikke anså området som utmark der det ikke var lov til å ferdes med bil.

I tillegg opplyste mannen at han ikke var klar over lovens definisjon av utmark. Han erkjenner derfor at han tok seg til strandsonen med bil, men erkjenner ikke straffskyld i og med at han var i rettsvillfarelse til hva som er definert som utmark i loven.

Klanderverdig oppførsel

Tingretten er imidlertid ikke i tvil om at tiltalte bærer skyld, og mener arealet mellom campingplassen og strandsonen er klart avgrenset, og å betrakte som utmark etter loven.

- Slik retten oppfatter arealet, og traseen tiltalte kjørte, fremstår det også som klart for retten at tiltalte er sterkt å bebreide for at han ikke gjorde seg noen tanker om lovligheten av å kjøre helt ned i strandsonen. Det fremstår etter rettens syn som såpass uvanlig å kjøre bil ned på en sandstrand at dette i seg selv for de aller fleste ville fremstå som spesielt, heter det seg i rettsdokumentet.

Rettens konklusjon er at tiltalte har opptrådd uaktsomt, og dømmer han for overtredelse av motorferdsloven.

Ettersom han ikke godtok det første forlegget på 15.000 kroner, må han nå i stedet betale en bot på 18.000 kroner. I tillegg må han betale sakskostnadene på 2500 kroner.