- Dette er en veldig hyggelig anerkjennelse for det omfattende arbeidet som gjøres med helse- og omsorgsprosjektene innenfor Værnesregionen, sier leder av regionrådet i Værnesregionen, Inga Balstad.

Selbu, hvor Inga Balstad er ordfører, er en av fire kommuner som deltar i helse- og omsorgsprosjektene i Værnesregionen. I tillegg omfatter prosjektet kommunene Stjørdal, Tydal og Meråker.

Det omfattende helseprosjektet i Værnesregionen, er inndelt i sju ulike delprosjekt. Det er det ene av disse delprosjektene som er hedret med samhandlingsprisen fra Helsedirektoratet. Prisen er tildelt prosjektet som dreier seg om interkommunal kommuneoverlege, helsesøster og jordmortjeneste. Kommunelege i Stjørdal, Bodil Dyrstad, er den som leder delprosjektet som har fått samhandlingsprisen.

Bakgrunnen for dette delprosjektet, og de andre helse- og omsorgsprosjektene i Værnesregionen, er samhandlingsreformen og myndighetenes oppfordring til samarbeid og bedre samhandling innenfor disse tjenestene.

Kriterier for ­samhandlingsprisen:

• Tiltaket må være forankret i kommunens planer og budsjett.

• Tiltaket må inneha et samhandlingselement, det vil si samhandling mellom nivåer i kommunale tjenester eller interkommunalt samarbeid

• Tiltaket må kunne implementeres som en del av kommunens permanente tjenestetilbud

• Tiltaket bør ha relevans for andre utenfor den aktuelle kommune.

• Tiltaket må forventes å ha en effekt ved at det bedrer folkehelsen

• Tiltaket bør primært være rette mot å styrke det forebyggende arbeidet innen

- Oversikt over helsetilstanden i befolkningen

- Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

- Frisklivssentraler

Fakta om helse- og omsorgsprosjektene i Værnesregionen:

Kommunene Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker har igangsatt et samhandlingsprosjekt innenfor helse- og omsorgstjenestene i samarbeid med Helse Midt-Norge, St. Olavs Hospital, Rusbehandling Midt-Norge og Sykehuset Levanger.

Målsetningen med ­prosjektet er:

• Identifisere områder for samhandling innen helsetjenester inkludert omsorg med tanke på utvikling av "Værnesregionen som helsekommune" for et best mulig pasientforløp, forebyggende helsearbeid, kompetanse og bruk av IKT.

• Identifisere ulike samhandlingsprosjekt.

• Identifisere mulige organisatoriske modeller.

Prosjektet består av sju ulike delprosjekt:

• Interkommunalt samarbeid om DMS (Distriktsmedisinsk Senter).

• Interkommunal kommuneoverlege, helsesøster og jordmortjeneste.

• Interkommunalt samarbeid om brukerkontor.

• Interkommunalt samarbeid med helseforetak om IKT-løsninger.

• Interkommunalt samarbeid med helseforetak om felles enhet innenfor rus/psykiatri.

• Struktur for organisering og ledelse av helse- og omsorgstjenestene.

• Interkommunalt samarbeid med helseforetakene om folkehelse og forebyggende helsearbeid.