Nettredaksjonen

Av Arne Brunes

Området ligger på berggrunn og lavbonitets skogsmark, og berører ikke dyrkamark og myr. Skolekretsen har kapasitet til økning i elevtallet, og det var i 2016 den første spiren til tanken om et boligprosjekt i Vennamarka ble drøftet.

- Vi hadde et møte hos Vidar Kvittem i forbindelse med Kvittemsveien veilag, der vi alle er medlemmer. Der ble det snakket om mulighet til å realisere et byggefelt i området, og jeg fikk i mandat til å ta kontakt med kommunen. Første henvendelse til Stjørdal kommune var 12. februar 2016. Vi har senere ventet på arealrulleringen, sier pådriver til prosjektet, Brage Røkke.

2000 dekar

Innspill til arealrulleringen i Stjørdal kommune 2020 er levert, og de fire grunneierne venter spent på hvordan dette blir tatt imot i politiske fora.

- Alle grunneiere er kjent med, og har deltatt i utarbeidelsen av innspillforslaget. I tillegg er nabo, Vidar Kvittem, orientert og har deltatt i planleggingen. Her kan vi tilby et område på i overkant av 200 dekar med utvidelsesmuligheter, uten at den minste snipp av fulldyrka jord blir berørt, understreker Røkke, som er den største grunneieren av de fire.

Området i Bjørkmarkåsen blir beskrevet som et grendafelt med gode kvaliteter. Adkomsten fra Bangvegen, er på rundt 400 meter til østsiden av feltet. Veien er allerede dimensjonert til å tåle tunge kjøretøy. Skolekretsen det er snakk om er Haraldreina, og det er allerede eksisterende bussforbindelse. Ulstadvannet Vasslag SA er kontaktet og kan gi tilstrekkelig vannforsyning. Et høydebasseng må påberegnes.

På ei åpning nederst i det tenkte boligfeltet. Fra v. Brage Røkke, John Marius Nielsen og Arne Olav Nonset.

Tror på synergieffekt

Det foreslåtte boligområdet ligger i en sør/sørvestlig skråning, som ifølge grunneierne gi gode lys- og solforhold og fin utsikt. I forhold til klimautforinger så renner det meste av vann på nordsiden i motsatt retning. Bekker er dermed av minimal utfordring, forklarer grunneierne.

Eiendommene som er berørt av innspillet om nytt boligområde eies av Bjørg Lisa Dalsnes og Jon Jarle Dalsnes, Arne Olav Nonset, Trine Charlotte Grytten og John Marius Nielsen og May Edel Sjølie og Brage Røkke. Grunneierne ser for seg at det må bygges et renseanlegg.

- Med utbyggingen av Bjørkbakken så tror vi det kan være mulig å høste synergieffekter på mange måter. Avløp er bare en av dem. Området vi tenker på som tomtealternativ ligger nær allerede eksisterende turområder. Det vil være enkelt å koble seg på både sommer og vinter, forteller noen av grunneierne som var med på en tur inn i det tenkte byggefeltet.

Politisk behandling

Å ta i bruk arealer tenkt brukt til matproduksjon for boligbygging og annen infrastruktur skal begrenses i størst mulig grad. Forslaget til dette grendafeltet vil dermed unngå den problematikken, presiserer grunneierne. Dersom politikere og administrasjon i Stjørdal kommune ser positivt på dette innspillet, vil en eventuell utbygger føre veien videre.

Leder i utvalg plan og miljø, Rolf Charles Berg (Sp), har foreløpig ikke kjennskap til forslaget.

- Vi vil få innspillene forelagt fra administrasjonen, og vi kan forsikre at alle forslag skal få en ryddig og grundig behandling politisk, sier den ferierende utvalgslederen Rolf Charles Berg på telefon.