I saksframlegget fra rådmannen heter det: «Ut fra overnevnte kan vi ikke se at gjelden overføres fra Lux AS til Lux Restaurant og Bar AS. Bevillingsmyndigheten har ingen konkret oversikt over finansene i Lux AS, men utifra media og sosiale nettverk ser det ut til at Lux AS har utestående gjeld på tidspunktet for virksomhetsoverdragelsen. Bevillingsmyndigheten har også mottatt en tilbakemelding fra skatteoppkreveren som viser til at Lux AS har et utestående krav på kr. 37 269,- som i hovedsak gjelder arbeidsgiveravgift for 4 termin 2017 og tvangsmulkt for manglende levering av skattemelding. Det er holdt utleggsforretning uten at det ble funnet dekning for kravet. Det er opplyst fra skatteoppkreveren at det ikke har vært noen henvendelse eller dialog ifra selskapet i saken."

 En av oppgavene til bevillingsmyndigheten er å gi alle serverings- og skjenkesteder like muligheter til å konkurrere. Dette tilsier at bevillingsmyndigheten også må være oppmerksom hvis vi oppdager tilfeller der et firma forsøker å skaffe seg en økonomisk fordel ved å forsøke å utsette en konkurs med å danne et nytt firma.

 Laithai Restaurant AS i Kjøpmannsgata 40 fikk enstemmig serverings- og skjenkebevilling som gjelder fram til 30.09.2020. Skjenketid er 14-23 både innendørs og utendørs. For 1. juledag skal det skjenkes som vanlig hverdag.

 Glad Kafe og Bar AS, som er kjent som sportsbaren, søkte om utvidelse av utendørs skjenketid. Søknaden lød: «Vi ved Glad Kafe og Bar søker om utvidelse av utendørs skjenking fra kl. 13.00 til kl.0200 natt til lørdag og søndag». Komiteen valgte enstemmig å sende saken tilbake til administrasjonen for å vurdere nye opplysninger. Rådmannen hadde opprinnelig gått inn for å innvilge søknaden.

Jordbærpikene fikk serveringsbevilling, men ikke skjenkebevilling. Det skyldes kommunes retningslinjer om å ikke gi alkoholservering i kjøpesenter.

 Hos oss AS i Kjøpmannsgata 27 har fått innvilget skjenkebevilling med skjenketid mandag, onsdag og fredag 08.00-18.00; kl. 08.00-22.00 på torsdag; lørdag 08.00-17.00 og søndag 12.00-17.00. Det settes også som vilkår at internkontroll er dokumentert innen en måned etter at bevilling er gitt. Bevillingen gis til og med 30.09.2020.