Den som har hatt en ting som sin egen i 20 år hevder eiendomsrett. Hevdstiden må være sammenhengende og det stilles krav om god tro i forhold til eierskapet – man må m.a.o. ha disponert over tingen som om det var ens egen og i den tro at det faktisk var ens egen gjenstand eller eiendom. Man kan ikke hevde eiendomsrett dersom det foreligger en muntlig eller skriftlig avtale om pant, leie, lån eller pant osv. Da er besitteren ikke i god tro i forhold til eierskapet og man må da gjøre sin rett gjeldende på grunnlag av avtale.

Bruksrett kan også hevdes. Bruksrett er en rett til å bruke en annens ting eller eiendom, f eks naustrett på nabotomt, veirett over en annens grunn, hogstrettigheter osv. Det man eventuelt hevder, er retten til å fortsette bruke veien, naustet el.l.

Hevdstiden er 20 år for bruksrett over fast eiendom og 10 år for bruksrett til løsøre. Gjelder hevd bruksrett over en annen manns eiendom som ikke viser seg i en fast tilstelning, er hevdstiden 50 år. Dette kan f eks være et gjerde el.l. Hevdstiden er m.a.o. utvidet fordi grunneieren ikke får noe synlig varsel om at noen bruker eiendommen i den tro at de har rett til det.

Den som vet eller burde vite at man ikke har rett til eiendommen eller noen bruksrett, kan ikke hevde. Hvis man har unnlatt å undersøke forholdene nærmere om hvem som er eier av parsellen, oppstår ikke hevd. Det samme gjelder der man burde ha foretatt nærmere undersøkelser.