Region sør i nordfylket har implementert en regionorganisering av roller og funksjoner i politiet. Lensmannen i Stjørdal har naturlig nok bredest funksjonsområde, og lensmann Marit Helene Stigen i Stjørdal sier samarbeidet over kommunegrensene fungerer godt og gir gode servicetilbud for innbyggerne. I beredskapstjenesten inngår også ansvarlig tjeneste ved regionlufthavna på Værnes, der politiet har avdelingskontor. Nylig møtte lensmann i Sebu-Tydal, John Paulsby. Lensmann i Meråker, Odd Magnar Horten og lensmann i Stjørdal, Marit Helene Stigen pressen med fremlegging av status for fjoråret.

Trygge kommuner å bo i

Lensmannen i Stjørdal åpnet sin statusrapport med å understreke at de fire kommunene Stjørdal, Meråker, Selbu og Tydal er trygge kommuner å bo i. For Stjørdal sin del er oppklaringsprosent økt fra 39 til 41 prosent, og saksbehandling på området forbrytelser redusert med tre dager. Antallet voldssaker hadde en liten økning i 2010, og det er på området nære relasjoner tallet er økt til 30 saker i 2010 mot 24 saker i 2009. Også når det gjelder brudd på offentlig ro og orden er det en økning fra 24 til 30 saker. Politiet er opptatt av trygg ferdsel på veiene, og doblet kontroller og tilstedeværelse i slike saker fra 2009 til 2010. 6445 kjøretøy ble kontrollert i året som gikk, 11 prosent av disse fikk reaksjoner. Antallet ATK-saker er uendret, og resulterer dermed til millionbeløp til statskassen. Det var i 2010 tre dødsulykker på vei, med lokalisering Langstein, Meråker og Flora. Lensmann Stigen fremhever pårørende og publikumsengasjementet som enestående, og politiet deltar i kommunens trafikksikkerhetsutvalg, ser på sikkerhetsanalyser og utfører samarbeidskontroller. Forebygging mot rus og bilkjøring er også prioritert.

Økning i narkotikasaker

Politiet har i 2010 prioritert det forebyggende arbeidet sammen med andre parter. Stjørdal-Værnes sakene utgjør 270 saker i fjor mot 119 i 2009 knytta til legemiddelloven.

Grensekontroll ­lufthavn, tog, vei, ­sivil- og forvaltning

605 000 passasjerer reiste på utland og knyttes til grensekontroll. Det er i 2001 utført 684 samarbeidskontroller. 208 med toll. Det resulterte i 116 politianmeldelser og 82 tollanmeldelser. 186 er registrert som straffesaker. E14 og tog er også kontrollert i denne sammenheng. På området valuta gjorde politiet på Værnes beslag på 3,5 millioner kroner i 2010. Nødpass har hatt en klar økning til 428 stykk utstedt i 2010. Antall pass utstedt i Stjørdal utgjorde 4000, med topp i april-juni måned. Selbu (500), Trondheim, Heimdal og Melhus utsteder også pass. Sivil- og forvaltningsfunksjonen viser en betydelig behandlingsprosess hos namsmannen med 2114 saker, mot 2022 året før. Antall gjeldsordningssaker i 2010 var 62 mot 47 året før. Lensmann Odd Magnar Horten i Meråker viser til at kommunene er flinke til å henvise personer med gjeld til namsmannen når løsning med kreditorer viser seg vanskelig. Horten viste også til forventet økt saksbehandling ved en eventuell renteoppgang, og satte søkelys på kredittkortbruk også blant unge. I Selbu-Tydal var det 434 sivile saker i 2010, mange på utlegg. Det var 65 forseelser på vinning, skadeverk og en økning i voldssaker. 127 forbrytelser, noen fart- og promille saker. Lensmann John Paulsby, fremhever det gode samarbeidet på tvers av kommunegrensene. En tidligere prosess avklarte tilknytning til Stjørdal fremfor Sør-Trønderske distrikt. Paulsby har 6 ansatte i Selbu-Tydal. Meråker har 5 ansatte i politiet og Stjørdal lensmannskontor utgjør et av landets største. Leder vakt- og patruljetjenesten: Politioverbetjent Arne Henrik Ulvin. Leder etterforskningsfunksjonen: Politioverbetjent Jan Erik Svendsen. Leder grensekontroll og Trondheim lufthavn Værnes: Politioverbetjent Bjørnar Kyllo. Leder sivil- og forvaltningsfunksjonen: Avdelingsleder Toril Sandvik.