– De høye kostnadene med bygging av nye plattformer gjør det aktuelt å se på nedleggelser av små stasjoner nå, sier prosjektleder Øyvind Rørslett. Mange stopp på en toglinje gir lang reisetid og toget taper til bil og ekspressbuss. Skal jernbanen skal ta sin andel av trafikkveksten, trengs et mer markedsrettet stoppmønster. Forslaget om nedleggelser er et skritt i den retningen. Å skape et best mulig togtilbud for flest mulig innebærer også et dårligere tilbud til noen, sier Øyvind Rørslett.

Rapporten er på høring til 15. juni og endelige anbefalinger oversendes deretter Samferdselsdepartementet. Det understrekes at dette er Jernbaneverkets faglige tilrådning. Noen av stasjonene er allerede vedtatt nedlagt av Samferdselsdepartementet i forbindelse ved innføring av ny grunnrute(se liste). Dette er tidligere offentliggjort. De stasjonene er ikke på høring, men vi tar gjerne imot kommentarer.

Rolledeling mellom bil, buss og tog

– Vi forstår at det er kontroversielt å foreslå nedleggelser av stasjoner, men det dreier seg om å finne en fornuftig rolledeling mellom bil, buss og tog. Et optimalt stoppmønster gir kortere reisetid og dermed flere passasjerer fra de store stasjonene, sier Øyvind Rørslett. Bedre innfartsparkering og busstilbud vil bli alternativet for de som mister togtilbudet.

Rapporten “Jernbanens stasjonsstruktur 2012” trekker opp prinsipper for utvikling av en tjenlig og framtidsrettet stasjonsstruktur:

“For at toget skal være konkurransedyktig bør toget konsentrere seg om å betjene knutepunkter og stasjoner med et visst trafikkgrunnlag. Med færre stopp kan hastigheten økes og toget bli konkurransedyktig i forhold til et stadig bedre veisystem.”

Det er flere grunner til at tiden er moden for å legge ned stasjoner. Nye kravene til oppgradering av stasjoner gir kostnader i milliardklassen. Det er ikke økonomisk forsvarlig å opprettholde stasjoner med få passasjerer.

    Sikkerhetsforskrifter og nye, lengre tog

Kravet om at alle plattformer skal være like lange som togene som skal stoppe der, betyr at mange stasjoner trenger en betydelig oppgradering.

    Bli konkurransedyktig

Veinettet bygges ut, og dette medfører en kortere reisetid for både buss og bil. Skal toget møte denne konkurransen, må reisetiden reduseres særlig på mellomlange og lengre avstander. Når veinettet blir bedre, vil flere velge bil eller buss framfor tog. Dette vil føre til økt Co2‐utslipp og en forverring av støyproblemer langs veiene.

    Universell utforming

Lovverket krever at alle nyanlegg skal være universelt utformet, det vil si at alle reisende uavhengig av funksjonsnivå kan benytte seg av transportsystemet. Jernbaneverket ønsker at alle sine stasjoner skal oppfylle kravene til universell utforming.

Det nye signalsystemet ERTMS skal innføres på hele jernbanenettet i løpet av 10‐15 år. Dette vil kreve store bygningsmessige tiltak, blant annet fjerne stasjonsoverganger i plan.

Andre forutsatte stasjonsendringer: I tillegg vil Jernbaneverket innen desember 2012 slå sammen Harestua og Furumo stasjoner på Gjøvikbanen til “Nye Harestua stasjon”. Harestua har dispensasjon som utløper i 2012.

I forbindelse med utbygging av Nordlandsbanen mellom Hell og Værnes, forutsettes Hell opprettholdt som stasjon på Meråkerbanen, men ikke på Nordlandsbanen.

Ved utbygging av Eidangerparsellen på Vestfoldbanen vil stasjonene Kjose, Oklungen og Eikenes bli lagt ned.

I tillegg foreslås Rånåsfoss og Auli (Kongsvingerbanen) slått sammen til et nytt knutepunkt mellom de to stasjonene. Ljosanbotn og Ørneberget på Bergensbanen (Voss-Myrdal) foreslås også slått sammen.