Det har oppstått til dels sterk misnøye med en lansert midlertidig kryssløsning i regi av Statens vegvesen i området Tiller sør før Svemarka i Skatval. Reguleringsplanen for området med en langt sikrere kryssing av E6 med bruløsning datert 25. november i fjor foreligger som kommunalt vedtak. Målet for reg.planen har vært å skape bedre trafikksikkerhet, redusere antallet ulykker og bedre fremkommelighet med forbikjøringsfelt på E6. Under møtet som ble avholdt på Aglo Skole, hadde klagerne på den midlertidige kryssløsningen med sin advokat. Thomas L. Jamne orienterte om oppsitternes manglende tilfredshet med den foreslåtte løsningen, som klagerne tror kan bli skjøvet langt ut i tid som en ny “mellomløsning” i området. Samlet har Statens vegvesen satt av 50 millioner kroner til prosjektet, som er en videreføringa av Svemarka-parsellen. Nå viser det seg av utbygger ikke har økonomi nok i prosjektet til den nødvendige realisering av reguleringsplanen.

Har startet, kommer ikke i mål

Frem til nå har Statens vegvesen brukt omlag 37 millioner kroner i prosjektet Tiller. Planlegging, grunnerverv, bygging av 1700 m E6 og lokalvei har lagt beslag på over halvparten av budsjettert utbygging.

- Vi kan ikke gjennomføre hele den vedtatte reguleringsplanen innenfor de økonomiske rammer vi har i dag, sa seksjonssjef Jo Bernt Brønstad i Statens vegvesen i møtet på Aglo. Forslagene fra salen mangfoldige, og oppgittheten var tydelig merkbar blant flere når utbygger mangler finansiering til prosjektets ferdigstillelse. Målene utbygger har i området i inneværende år er å bygge lokalvei fra Svemarka til FV 40 ved Tiller. Bygge ny Fv 40 vest for E6 med deler av påkjøringsrampe til nytt midlertidig kryss ca 200 meter sør for dagens kryss. (Det er dette prosjektet grunneiere i området nå går imot). Bygge E6 med forbikjøringsfelt forbi dagens kryss Tillerhøgda med lengde 600 meter. Opparbeide støyskjerming av boliger nord for dagens kryss.

Utbygger Statens vegvesen må nå på bakgrunn av klager gå nye runder med planpolitikerne for å løse flokene og sette ny fremdriftsplan for prosjektet. Etter planene skulle ferdig detaljplanlegging resultere i utsendelse av anbudsgrunnlag denne måneden.

- Vi vil henvende oss til kommunen. Målet vårt har hele tiden vært å følge opprinnelig vedtatt reguleringsplan. Nå må vi først få finansieringen på plass i dette prosjektet. Vi ser viktigheten av sikre krysningspunkt på stedet, sa Brønstad og lyttet til Bjørn Hesselberg som med over 25 års fartstid vet hvilke farer Tillerhøgda representerer for trafikkanter, syklende og gående. Oppstart av anleggsarbeidene var berammet til mai i år. Høyst sannsynlig blir dette forskyvet ut i tid. Kostnadene i prosjektet ligger i bruløsningen over E6. De fremmøtte fremhevet da også viktigheten av å få denne brua på plass sør av krysset på Tillerhøgda. Nå vil planpolitikerne og utbygger Statens vegvesen på nytt studere reguleringsplanen. Skal prosjektet videreføres som planen viser, kreves nye friske midler!