Nylig ble det arrangert en tverrfaglig samling der både barnevern, pp-tjenesten og personell fra helsestasjonene knytta til forebyggende arbeid med barn og unge var samlet. På samlingen deltok et 50-talls personer fra disse tre etatene. Koordinatorer under samlingen, der også fylkeskommunen deltok, besto av Anne Karin Veisetaune, enhetsleder i pp- tjenesten. Gunbjørg Furunes Baar, fungerende barnevernsleder i Værnesregionen og Sidsel Storvik Nilsen, fagkoordinator/ledende helsesøster barn-ungdom i Stjørdal. Gruppene fordelt på 9-10 deltakere fra etatene ble plassert rundt bord i diskusjonsforum der ulik tematikk knytta til velferd og oppvekst for barn og unge ble diskutert.

Tettere samarbeid, tidlig innsats

- Vi ser klart nytten av et bedre og tettere tverrfaglig arbeid mellom etatene, sier enhetsleder Anne Karin Veisetaune i ppt, og sier dette er i tråd med ønsker fra sentrale myndigheter om bedre forståelse for hver enkelt etat sine arbeidsområder og utfordringer. Veisetaune tar utgangspunkt i at alle arbeider med og for de samme barna gjennom lovpålagte tjenester. Hun sier det gjøres mye bra arbeid opp imot familie, men at samkjøring og styrking av arbeidet etatene imellom kan bli bedre.

- Hvordan, og hvor tidlig starter arbeidet med oppfølging i gitte situasjoner der det er behov Veisetaune?

- Vi har jo helsepersonell med oss nå i dag på samlinga, og du kan gjerne si at allerede hos jordmor kan den første viktige veiledende rådgivninger til foreldre finne sted. Fra helsestasjonen ser Sidsel Storvik Nilsen også nytten av tidlig å kunne samhandle med andre i det forebyggende arbeidet. Hun ser i likhet med Furunes Baar og Veisetaune også fordelene med et tettere samarbeid for å oppnå forbedrede resultater. 13.april i år var det samling med presentasjon av tjenestene, og hvilke som tilbys i kommunene. Dette er ledd to i samlingen.

- Slike samlinger som vi har i dag gjør oss bedre kjent med hver enkelt og skaper mere nærhet på tvers av enhetene. Hensikten er å ivareta barn på et tidlig stadium. Til høsten fortsetter vi med en felles fagdag, og dette er nytt og vil bli videreført hvert år framover, sier de tre koordinatorene.

Skape gode oppvekstvilkår

Når vi spør om hvor skoen trykker hos de ulike enhetene, har ikke koordinatorene noen konkrete svar å gi men målet med slike felles samlinger er tydelig å utnytte ressursene på en bedre måte som også kommer brukere til gode.

- Vi arbeider i dag tverrfaglig godt ut i skolene. Helsestasjonen skal også kunne tilby assistanse med logoped. Noen kan ha somatiske vansker og vi opplever at samtaler med foreldre som har delt omsorg gjerne har en hyppigere frekvens hos oss, sier Sidsel Storvik Nilsen. Ved samlivsbrudd kan dette påføre barn bekymringer på et annet plan enn læringsarenaen, og da er det viktig at ressursene og hjelp kommer inn på riktig nivå. Da er det kanskje ikke spesialundervisning, men helt andre forhold som kan løse flokene hos barn som blant annet konfliktløsning i hjemmet. Sidsel jobber med innbyggere i alderen 0-25 år, og Helsestasjon for ungdom er etablert.

- Hvilke andre områder styrkes under slike samlinger, Veisetaune?

- Det er for eksempel lettere å ta en telefon eller be om et møte med andre enheter når vi blir kjent med hverandre over slike samtalegrupper. Fortsatt er modellene ute i kommunene litt uoversiktlige. Vi vil bort fra ulik definering av grupper og over til tverrfaglig team som definisjon i kommunene og på skoler. Vi er også i ferd med å utvikle et tettere samarbeidsteam tverrfaglig i hele Værnesregionen, avslutter de tre koordinatorene i barneverntjenesten, PP-tjenenesten og ved helsestasjonene. 5.juni er det klart for Felles plan for kompetanseutvikling i region Midt-Norge på Stiklestad Nasjonale kompetansesenter, der fylkesmannen inviterer i samarbeid med NTNU/v R-BUP, KS Nord-Trøndelag, Bufetat Region Midt, og St. Olavs Hospital v/RVTS. Her vil nok mange fra disse tre team delta.