Sikkerhetsmessig berøres ikke dette bare friluftsområdet Molovika og Storvika, men også gammel og ny bebyggelse, anlegget båthavna, samt næringsområdet på Tangen.  Det er flere hundre arbeidsplasser i umiddelbar nærhet, blant annet hos Statoil på Tangen. En eventuell terroraksjon eller andre sikkerhetstrusler vil i et sivilt sikkerhetsperspektiv gi et sikkerhetsbilde av området som er særdeles alvorlig, sier Tommy Reinås. Blant spørsmålene han vil stille er om lokalpolitikerne akter å arbeide for en flytting av anlegget.

Kan man ikke ved en eventuell alarm bare evakuere, Reinås?

Det hjelper lite at man får på plass gode evakueringsplaner for området. Om det verste scenariet oppstår med gasskula, vil en eksplosjon berøre et stort område i flere kilometer radius. En utrykning til gasskula i november i fjor beviste at sikkerhetsrutinene er mangelfulle ved uventede hendelser. Et strømbrudd forårsaket at det lokale brannvesenet rykket ut, og den planlagte sikkerhetsprosedyren viste seg å ikke være på plass. Dermed kan man heller ikke påberope seg at systemene rundt gasskula ivaretar sikkerheten på en god nok måte. Flogas måtte inn å skjerpe rutinene ved dette tilfellet.

Føler utrygghet og vil ha handling

Tommy Reinås i miljøpartiet peker på potensialet i friluftsammenheng dette området har, og i historisk perspektiv har betydd for lokalbefolkningen med Molovika som et mye benyttet badeområde. Han viser til at Stjørdal Havn kunne utvikles tilsvarende Sjøsiden i Trondheim, der TMV-området fikk et vitalt løft for byen. Med gassanlegget ser Reinås sterke begrensninger på en ønsket utvikling i miljøretning. Et hinder for fremtidsrettet forvaltning av området til friluftsformål med kanskje leiligheter, restaurant og handel.

Flogas Norge AS som driver anlegget i dag har i sine egne sårbarhetsanalyser skissert et indre risikoområde som er på hele 1200 meter i radius. Kommunens egen arealplan har kun en sone på 90 meters radius. Forskere ved SINTEF og NTNU har uformelt regnet ut at sprengkraften til en full gasskule – vil ha den samme sprengkraften som en Hiroshima bombe, sier Reinås.

Mener du at folk i Stjørdal ikke er klar over disse farene?

Ja, opplysninger rundt farepotensialet i verste scenario tror jeg svært få kjenner til. Vi har sett at lite er offentliggjort i kommunal sammenheng, og naboer er neppe varslet i området i forhold til hvordan de skal opptre elle hva som kan forventes.  MDG Stjørdal mener at et lukket driftsanlegg i fjell ville ha redusert tilgjengeligheten for eventuell terrorisme, samt et eventuell ”worst case scenario”. Det er også slik at gasskula er malt hvit, slik at den ikke skal være så sensitiv for solvarme, en lukket fjell-løsning ville også ha skjermet gasskula for direkte sollys påpeker Reinås.

Ser potensielle faremomenter  

Tidligere i år var Norge satt i høy terrorberedskap, og dette understreker behovet for å sikre at høyeksplosive anlegg ikke ligger faretruende nær bebyggelse, næringsområder eller friluftsområder. Derfor har vi i MDG Stjørdal flere spørsmål til neste spørretime i kommunestyret.

Spørsmål som ordfører Ivar Vigdenes allerede per post har sagt han vil svare på, avslutter Tommy Reinås i Miljøpartiet de Grønne i Stjørdal.

Blant spørsmålene er:

Historikken ved etableringen av gasskula og de andre gasstankene som skjedde ved et vedtak i plankomiteen i 2001 – hvorfor ble ikke saken som utgjør en slik stor sikkerhetsrisiko behandlet av kommunestyret? Eiendommen ble overdratt til Trondheim Havn i 2006, i skjøtet står det et salgssum er kroner null, som vel innebærer at eiendommen er festet bort til en årlig leieinntekt – hva er leieinntekten ? Har man nye ROS analyser som viser i hvor stort område som er mest sårbart ved et ”worst case” scenario? Hvorfor har ikke direktoratet for sivil beredskap satt ned foten for å bygge boliger og næringsområdet i umiddelbar nærheten (1,2 km) av området ?  Finnes det vilje for å planlegge en bedre sikring av anlegget – for eksempel trekke anlegget inn i fjellet som ligger like bak gasskula i dag ? Finnes det politisk vilje for å planlegge en avvikling av anlegget i dagens form ? Altså avvikle det åpne anlegget. Dagens leieavtale utgår 1 juli 2018 – vil man i forkant vurdere å avslutte leieforholdet ?