Omtrent en kilometer nord for Stjørdal sentrum, på et område ved Kvislabakken, planlegges det inntil 50 boenheter. Reguleringsplanen ble vedtatt etter en omfattende planprosess. Arealet er avgrenset av Gråelva i øst og nord, William Holmens veg i vest, og boligeiendommer i sør.

Rekkehus

Det er planlagt rekkehusbebyggelse i andre- og tredjeetasjer plassert rundt felles tun. Biladkomst er utformet med to vegsløyfer som skal tilknyttes en avkjørsel til Vassbygdvegen. Til den skal gangareal, gjesteparkering og renovasjonsanlegg ligge.

Gang- og sykkelveg foreslås på vestsiden av Vassbygdvegen, fram til Kvislabakkvegen med kobling til gang- og sykkelveg på vestsiden av William Holmes veg.

Slik illustreres de planlagte rekkehusene på området på Kvislabakken. Illustrasjon: Saksframlegg Stjørdal kommune.

Nei til jordvern

Planforslaget lå ute til høring fra 9. mars til 25. april, på den tiden ble det levert ti uttalelser til planene, som ble justert i henhold til uttalelsene.

Stjørdal og Meråker bonde- og småbrukarlag og Naturvernforbundet ønsket ingen utbygging for å verne arealet som matjord, men ønsket om jordvern ble det nei til.