Denne beslutningen ble tatt da Utvalg plan og miljø sa ja til å endre reguleringsplanen.

Ni boligtomter

Reguleringsplanen gjelder for et område med ni boligtomter som Gunnar Skjervold fikk utarbeidet vedtatt av kommunestyret i Stjørdal i 2016. I søknad om mindre endring i planen ble det pekt på interesse for å bygge funkisboliger, eller hus med enkle og rene elementer.

For at det skulle være mulig å få gjennomslag til utbygging ble det søkt om økt gesimshøyde med 1 og 1,5 meter, men ikke økt mønehøyde. Kommunedirektøren innstilte på ja, og det vedtok utvalget enstemmig.

Vest for sentrum

Tre kilometer vest for Skatval sentrum kan det på området, i følge reguleringsplanen, bygges hele ni eneboliger. Planområdet har i vest, øst og nord grense mot dyrket mark, og i sør en skogkledd åsrygg.

Det ble tillatt både saltak og flate tak, og hva som i tillegg kreves for å bygge. Det var under tomtesalg flere ønsket funkisboliger. For å kunne utføre dette måtte tillatte høyder på boligene endres.

Etter et endelig ja i reguleringsplanen kan det nå søkes om å bygge splitter nye boliger på Rykkja Vestr