Ved å synliggjøre lokalt naturmangfold er målet å bidra til bærekraftig forvaltning. Nå legges planen fram til politisk behandling.

Det var Stortingsmelding 14 «Natur for livet», som ble lagt fram i 2016, som ble starten på arbeidet med naturmangfoldplaner.

Stjørdal er en av kommunene som har fått økonomisk støtte av Miljødirektoratet til å utarbeide en kommunedelplan for naturmangfold.

Nå legges planforslaget fram til politisk behandling. (Illustrasjon: Saksframlegg Stjørdal kommune).

Skal gi innspill

Planen skal bidra til å utdype mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel, og gi viktige innspill til kommuneplanens arealdel. Forslag til tiltak er prioritert.

Planen skal være et virkemiddel for å sette naturmangfoldet på den lokalpolitiske dagsorden.

Målet er å bidra til forutsigbarhet for forvaltningen, grunneiere og utbyggere.

Tiltaksplan

Konkrete tiltak er prioritert i planen. Høyest prioritert har:

Åpne opp og restaurere bekker. I Fosslibekken er det aktuelt med tiltak som terskler og dammer der det er steinsatt som rassikring.

Systematisk bekjempelse av uønskede fremmede arter.

Restaurere og nydanne grunnvannsområder i og inntil deltaet til Stjørdalselva.

Få minst en slåttemark på offentlig eiendom.

Redusere elgbestanden.

Ta vare på Halsøen/Gråelvosen/Langøra som et svært viktige områder for fugl og stor elvebreddedderkopp.

Etablere kantsone med naturlig vegetasjon langs Leksa, Langsteinelva, Vollselva, Kvernhusbekken og Raudhåmmårbekken.