Forprosjektet skal legge grunnlaget for et hovedprosjekt med fokus på biologisk kulturarv som ressurs, for en bærekraftig utvikling av utmarks- og seterbruket på norsk og svensk side. En stor del av den europeiske floraen og faunaen er avhengig av beiting for å overleve, og befinner seg i dag i en kritisk situasjon, siden mange av de tradisjonelle beitesystemene dør ut.

Et nytt prosjekt ser på biologisk kulturarv som ressurs, for en bærekraftig utvikling av utmarks- og seterbruket - på norsk og svensk side, melder Bioforsk på sine hjemmesider. De såkalte semi-naturlige beiteområdene i skogs- og fjelltraktene er et produkt av lang tids beiting og er ofte svært artsrike. Hvis beitingen opphører, vil disse arealene gro igjen med tap av biologisk mangfold som følge.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Centrum för biologisk mångfald (Sveriges Lantbruksuniversitet), Sveriges fäbodbrukare, Norsk Seterkultur og Länsstyrelsen Jämtlands län. Forprosjektet har mottatt støtte fra Interreg Sverige-Norge 2007-2013, delområde Nordens Grønne Belte.