Det ble avdekket fire påviste feil ved skolens plikt til å gi eleven og dens foresatte mulighet til å uttale seg om sakkyndig vurdering, og å sørge for at en sak er tilstrekkelig opplyst før vedtak om spesialundervisning.

Videre ble det også avdekket brudd om informasjon for hvordan skolen skal organisere spesialundervisningen, og det manglet vurderinger av barnets beste i vedtak. Dette kommer frem i en tilsynsrapport som beskriver rutinene om spesialundervisning ved skolen.

Må følge lovverket

Beskjeden fra Statsforvalteren er at Stjørdal kommune må sørge for at Stokkan ungdomsskole må gjøre vedtak slik at retten til spesialundervisning og saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven følges. Her vises det til gjeldende lovverk og kreves at Stokkan ungdomsskole må gi eleven og foreldrene mulighet til å uttale seg om innholdet i vurderinger før skolen sine vedtak.

Til barnets beste

Skolen er nå pålagt å oppfylle plikten ved å ta stilling til hva som er barnets beste i vedtak om spesialundervisning. Når påleggene er rettet skal Stjørdal kommune innen 1. mars redegjøre til statsforvalteren om hvordan de påviste feilene er rettet.

Beskjeden er at tilsynet ikke vil bli avsluttet før redegjørelse og dokumentasjon av at påleggene er rettet.