I prosjektet ved Bioforsk Midt-Norge i Stjørdal utprøves ulike mengder med både storfe- og grisemøkk i kombinasjon med ulike typer mineralgjødsel. Det melder www.norsklandbruk.no

- Husdyrgjødsel er en ressurs, selv om den gir noen utfordringer med å få en balansert næringsforsyning til plantene. Det ene er å vite hvor mye næring du faktisk tilfører ved spredning av husdyrgjødsel. En annen utfordring er å vite når denne næringa blir tilgjengelig for plantene, sier forsker Anne Kari Bergjord ved Bioforsk Midt-Norge, som leder dette prosjektet til nettstedet.

Det startet som en forsøksserie i 2010, men ett års forsøk ga for dårlig grunnlag til å trekke sikre konklusjoner. Forsøkene videreføres derfor i to nye år med finansiering gjennom Statens Landbruksforvaltning og Yara.

De endelige resultatene vil foreligge etter vekstsesongen 2012.