Prislappen på det nye bergkunstmuseet i Hegra ble for høy for flertallet av Stjørdals-politikerne. Samtidig signaliserte de at det var aktuelt å se på en mindre løsning for formidling av bergkunst.

- I den nye skissen har man valgt å videreføre planene med «Bergkunstreisen» som består av 10 utvalgte bergkunstlokaliteter i nord-trønderske kommuner og med Stjørdal som et nav for kompetanse og utvikling. Dette i form av et nytt bergkunstsenter tilknyttet lokalitetene ved Stjørdal Museum, skriver kultursjef Jarle Førde i sitt saksframlegg til politikerne.

I forslaget til nytt bergkunstsenter skriver kultursjefen at Stjørdal kommune kan bruke opptil 500.000 kroner i året til drift og vedlikehold av det nye bergkunstsenteret. De øvrige 2,5 millionene forutsettes at stat og fylke bidrar med.

- Når det gjelder eierskap til infrastruktur, faste installasjoner og elementer knyttet til tilrettelegging av lokalitetene i «Bergkunstreisen», kan en se for seg flere løsninger som krever videre utredning. En forutsetning er at man med dette kan benytte allerede bevilgede midler til Bergkunstmuseet fra stat, fylkeskommune og Stjørdal kommune. Stjørdal kommunes andel på 8,9 millioner er brukt opp i forprosjekt og utredning av Bergkunstmuseet, så det forutsetter friske midler 8,9 millioner fra kommunens hold. Økte driftskostnader og investeringskostnader søkes innarbeidet i budsjett og økonomiplan, skriver kultursjef Jarle Førde.

Saken behandles i formannskapet i Stjørdal førstkommende torsdag.