Så langt er det felt to gauper i Stjørdal. Etter vanskelige sporingsforhold tidlig i jakta drøyde det litt før jaktlagene kom i gang. En gaupe forrige uke ble felt i Hegra av Vidar Nogva, og en gaupe i Gevingåsen av Geir Skulbørstad.

Størrelsen på bestandene av gaupe og utviklingen av dette i Norge følges nøye av overvåkingsprogrammet for rovvilt. Registrering av familiegrupper er i denne sammenhengen viktig.  Statens naturoppsyn (SNO) ønsker registrering av familiegrupper under jakta og oppfordrer jegerne til å rapportere inn sporfunn der de tror det kan dreie seg om familiegruppe. Den lokale rovviltkontakten er den som følger opp slike rapporter og dokumenterer om det dreier seg om en familiegruppe.

Meldingene fra publikum er med direkte og påvirker vedtak vedrørende forvaltningen av gaupestammen. Registreringer bør meldes fra om så raskt som mulig, slik at ikke spor smelter, snør igjen eller ødelegges på andre måter. Om den lokale rovviltkontakten ikke nås kan den regionale rovviltansvarlig i SNO kontaktes. Ved innkomne rapporter foretar SNO feltkontroll for å verifisere om det er en familiegruppe. I Nasjonalt overvåkingsprogram stilles det klare krav til dokumentasjon før en registrering blir godkjent som familiegruppe.

Familier av gaupe har for vane å følge samme sporrekke. Det vil si at det kan være vanskelig å se om det er en eller flere gauper som har gått sammen. Følges sporet langt nok vil de før eller siden dele seg slik at man med sikkerhet kan si at det er flere gauper som går sammen. På denne tiden av året er ungene så pass store at labbene deres er omtrent like store som hunnens avtrykk. Det hender at spor etter rev og hare kan forveksles om de har vandret i samme sporrekke som gaupa.

For at en rovviltkontakt skal kunne slå fast om et spor etter gaupe kan være spor etter en familie må sporet følges 1,5-3 kilometer. Sporløypa skal dokumenteres med GPS sporlogg og bilder. Alle opplysninger legges inn i Rovbase, som benyttes av Rovdata, Direktoratet for naturforvaltning og rovviltnemdene. Denne basen brukes til å beregne størrelsen på bestandene og utbredelse. Kunnskap som nemdene benytter til å fastsette kvotene for jakta.

En NINA rapport viser at antallet familiegrupper ble redusert med 12 fra 2009 til 2010, noe som utgjør cirka 13 prosent. Med strenge kriterier er estimatet på 75 grupper i 2010 og med normale kriterier 80. Siden 1996, da registreringen startet, var det en topp for gaupebestanden i 2009. Ikke siden 1997 var det så mange familiegrupper som i 2009. 2010 viste en nedgang.

Hvor mange familiegrupper som blir påvist i 2011 er for tidlig å vite noe om i følge SNO. Inntrykket i Stjørdal så langt kan være at det er enda færre grupper enn foregående år. Takseringer på faste utlagte takseringslinjer gjennomføres også gjennom vinteren. Totalt 1945 slike linjer er lagt ut over hele landet. Disse medfører telling av enkeltindivider. Jeger og fisk har en rolle i gjennomføringen av tellingene.

Etter en prat med naturoppsyn i Sverige viser det seg at svenskene avgjør sine kvoter på en litt annen måte. De registrerer spor fram til jakta starter 1. mars og setter kvoten på grunnlag av det samt data fra året før. Det betyr at de setter sine kvoter ut fra mer oppdaterte opplysninger.

Mange jegere var aktive for å kartlegge spor når det var forhold til det. I Lånke stilte lokalkjente elgjegere på jaktlaget som felte gaupa i Gevingåsen. Laget greide å ringe inn ei gaupe og avgrenset området med postering. Jaktlaget i Hegra bestod av jegere fra Flora og Stjørdal. De hadde et forholdsvis stort område å kontrollere. Nå avventes det om tilleggsdyr vil tildeles på jaktkvotene. Rovviltnemdene hadde møte i går.