Den kommer til behandling i et ekstraordinært formannskap neste torsdag 12. september kl. 11.00 før kommunestyremøtet som settes kl. 13.00. Det er kommunestyret som har det endelige ordet i denne saken. Men på den måten blir publikum frarøvet anledningen til å komme med reaksjoner på formannskapets vedtak.

Innkjøring fra Ole Vigs gate

En enkel løsning med innkjøring fra Ole Vigs gate litt vest for Stokkanvegen ble ikke omtalt. På denne måten vil alle trafikkproblemer i Sandgata få et godt bidrag. Med denne løsningen kan biler kjøre bort Stokkanvegen, svinge av Ole Vigs gate og kjøre rett ned i en rampe som monteres på hjørnet av skoleplassen til Halsen ungdomsskole. Her kjører de ned og krysser Ole Vigs gate under bakken, kjører inn til hotell- eller kulturhusparkering eller andre alternativ. De som kjører Ole Vigs gate oppover kan kjøre ned i en rampe på høyre side.

Med dette alternativet unngår utbyggingen av nedkjøringsramper å måtte forholde seg til Torgkvartalet som er en utfordring for den forestående utbyggingen slik den nå er planlagt. På denne måten vil heller ikke parken bli forstyrret. Dermed kan politikerne gi Stjørdals befolkning den løsningen som er omtalt i mange år allerede – en prangende park på Husbyjordet. Dette forslaget medfører heller ingen problemer i forhold til avståelse av grunn.

Orientering fra Tore Rømo

Kl. 14.06 fikk etatsjef teknisk drift, Tore Rømo, ordet for å gi formannskapet en orientering. Den varte til 15.09. I løpet av den tida orienterte Rømo om den nedlagte arbeidet som har foregått i ekspressfart. Tid og penger er styrende elementer. Etatsjefen mener alternativ Ca. står igjen som det eneste reelle da private grunneiere på kvartalet omtalt som BFT4 ikke har vist vil til å finne en løsning i samarbeid med Stjørdal kommune.

– En eventuell ekspropriasjon ville være så tidkrevende at vi ikke har noen muligheter for å bli ferdig til overleveringen av kulturhuset 21. mai 2015, sa Rømo og konkluderte med at alt. Ca står igjen som eneste alternativ på tross av utfordringene det medfører. – Selv om alt. Ca. i dag kun medfører én nedkjøringsrampe, regner jeg det som sannsynlig at Husbyjordet med full utbygging vil kreve enda en nedkjøringsrampe, sa Rømo.

Etatsjefen mener at løsningen som ble forkastet i møtet 18. april på grunn av kostnadene, fortsatt er den beste: - Men i den politiske hverdag er vi godt kjent med at den beste løsningen ofte ikke er mulig. Det kan som i dette tilfellet skyldes økonomiske årsaker. Det forslaget betød en østre rampe helt øst i Sandgata og en rampe vest i Sandgata. Mellom rampe øst og vest skulle det bygges en kulvert. Dette forslaget ville være meget gunstig i forhold til trafikale løsninger, men det er nå historie.

«Spiser av kulturparken»

Etatsjefen mener at forslaget om ei rampe som «spiser» en del av kulturhusparken er det beste. Han kunne ikke svare på hvor stor del av parken som går med til denne rampa. Det er Lusparken Arkitekter som har utarbeidet dette forslaget.

I forslag Ca er også den siste biten av Husbyjordet grav ut til parkeringskjeller. Administrasjonen valgte å presentere to ulike alternativ – ett med og etter uten utgraving som gir flere parkeringsplasser og lavere stykkpris. Dersom denne biten også var gravd ut i alt. A, ville stykkprisen også her gå ned.

Etatsjefen fikk ros for at han svarte greit på alle spørsmål. Mest ivrig var Thomas Fossen (A), men det var ikke skylda hans at saken ble utsatt. Det lå i kortene allerede før møtet. Etatsjefen kunne også fortelle at etaten ennå ikke har fått noen bestilling på parken, men det ligger i kortene at det er nært forestående. Det blir en krevende oppgave å gi parken – bygd over et betong dekke – en god utforming. Rømo kunne på spørsmål fra Fossen ikke si noe om kostnadene med en park.

Thomas Fossen (A) tok ordet for å si følgende: - Jeg er imponert over etatens dyktige håndtering av en komplisert sak. Vi politikere presser hardt på for å få presentert forslag, sa han.

Etatsjef Rømo viste også fram en stram tidsplan for å komme i mål til overleveringen av kulturhuset mai 2015. Kontrakt med entrepenør må være underskrevet 1. mars 2014. Utover i debatten verserte mange tall i lufta. Det er fortsatt mange ukjente størrelser som gjør det vanskelig å bestemme hvor mye billigere det ene alternativet er i forhold til det andre

Habilitet

Formannskapet brukte først lang tid på å avklare habiliteten til ordfører Ivar Vigdenes som er sønn av styreformannen i SKU og Svein Jørgensen som er varamedlem til styret. Jurist Christine Elveland ga så klare svar hun kunne. Formannskapet vedtok 6 – 5 (mot stemmene fra Ap) å erklære Vigdenes habil mens Jørgensen ble vurdert inhabil av et enstemmig formannskap. Dermed fikk Øistein Teigen (KrF) som varamedlem anledning til å følge saken.