Foreldre har formell klagerett dersom de mener at deres barn ikke får tilfredsstillende oppfølging på skolen. Skolen skal sørge for at eleven får den undervisningen og det skolemiljø de har krav på.

Foreldre som mener at deres barn ikke får nødvendig opplæring fordi læreren av ulike grunner ikke gjør en tilfredsstillende jobb, har rett til å klage. Foreldre kan ikke kreve at en lærer fjernes, men de kan kreve at skolen sørger for at elevene får den undervisningen og det skolemiljøet de har krav på.

En klage bør fremsettes først og fremst overfor skolens administrasjon, evt. senere kommuneadministrasjonen eller fylket. Det er viktig å huske at foreldre ikke kan kreve at en elev tas ut av klassen, men at skolen har plikt til å sørge for et forsvarlig læringsmiljø. Klarer man ikke å løse problemet, må man ofte be om at ens eget barn skifter skole eller klasse.

Foreldre har ikke rett til å ta ut barn av skolen når de ønsker det: Foreldre har også en plikt til å sørge for at barna får opplæring. En søknad om uttak av skolen for en periode må godkjennes av skolen og man skal legge avgjørende vekt på om dette vil gå utover elevens læring.

Foreldre kan straffes med bøter dersom de bevisst bidrar til at barna uteblir fra undervisningen.

Skolen kan beslaglegge gjenstander som forstyrrer undervisningen, f eks mobiltelefoner. Man kan imidlertid ikke ransak eleven eller elevens veske / ransel. Man kan ikke beslaglegge utstyr som ikke forstyrrer i undervisningen. Dersom en elev har mobiltelefonen i ranselen eller i lydløs modus, kan ikke skole beslaglegge den. Unntak fra denne regelen gjelder når læreren har begrunnet mistanke om at eleven har med gjenstander som kan være til skade for andre.

Skolen kan utvise skjønn ved valg av disiplinærtiltak.

Hvis en elev forårsaker skade på skolen eller forårsaker skader under en skoletur, er foreldrene pliktig å betale inntil 5000 kroner pr. skade. Hvis foreldrene kan klandres, for eksempel fordi de ikke har grepet inn, kan de være pliktig å betale hele erstatningsbeløpet. Her kan det oppstå konflikter hvis foreldre og skole er uenige om hvorvidt skolen har oppfylt sin tilsynsplikt, eller hvis det er tvil om hvem som faktisk har ansvaret for skaden.

Antallet elever som trenger medisinering i skoletiden, har økt. Behovet for medisinering gjelder blant annet sykdommer som diabetes og ADHD. Medisineringen er kommunehelsetjenestens ansvar. Skolen har verken plikt eller kompetanse til å gi medisiner.