Målet er å vedta trafikksikkerhetsplan for årene 2022 til 2026 før eller like etter kommende årsskifte. Den skal erstatte en tilsvarende plan for årene 2011-2015.

Ordfører Ole Morten Balstad sier det er bra å få en oppdatert trafikksikkerhetsplan.

- Den gamle har gått ut på dato. Med mange synspunkter fra selbyggene har vi godt utgangspunkt for å få en god plan for fysiske tiltak for å øke trafikksikkerheten gjennom sentrumsområdet i kommunen, sier ordføreren.

Over femti innspill

Invitasjonen til forslag om enkelttiltak, har fått over femti personer til å sende inn sine synspunkter. Det legges vekt på å engasjere flest mulig i utarbeidelse av planen.

27. mai ble det arrangert et møte hvor fylkeskommunen og Trygg Trafikk informerte ansatte i kommunen, barnehage- og skoleledere, og en rekke andre om arbeidet med trafikksikkerhet.

Det ble orientert om vegen videre i prosessen, og hvordan innspill til planen kan sendes inn.

Før skolen ble lagt ned ble trafikklys montert. Nå kan det bli flere slike gangfelt over hovedvegen gjennom Selbu.

Statistikk og tiltak

Ny og oppdatert statistikk om trafikkulykker i kommunen skal inn i planen. Det skal gi oversikt over de mest utsatte ulykkespunktene. Prioritering av tiltak skal også inn i planen.

Den skal også inneholde visjoner og mål som de ulike sektorene i kommunen og andre skal jobbe med for å forbedre trafikksikkerheten. En revidert trafikksikkerhetsplan vil gjøre det mulig for Selbu å søke om å få kvalitetsstempelet «trafikksikker kommune».

Mal fra Trygg Trafikk

Trygg Trafikk har utarbeidet en mal som skal benyttes i planarbeidet. Planen skal bli grunnlag for målrettet trafikksikkerhetsarbeid i Selbu. De fysiske tiltakene er gang- og sykkelveger, fortau, gangfelt, snarveger, bussholdeplass, veilys, lysregulering og alt som kan gi økt trafikksikkerhet i sentrumsområdet i Selbu. De mange innspillene vil nå bli grundig vurdert, og deretter skal kommunestyret vedta trafikksikkerhetsplanen for årene 2022 til 2026.