- For å se Stjørdal fram i tid, kan vi gjerne bruke et fugleperspektiv, sier gruppeleder Ragna Straume og fung. styreleder Odd Gunnar Sorte i Stjørdal Venstre: - Da ser vi for det første at E 14 må få en ny trasé utenfor Stjørdal sentrum. Ringveg sør på sørsida av Stjørdalselva peker seg ut som et naturlig valg. Med utbygging av Ringvegen vil arealene rundt Evja få en enda mer sentral plassering.

Stjørdal sentrum har i dag en hovedutfordring med manglende tilgjengelige areal for store kjedebutikker. Det er mange aktører som godt kunne tenke seg en etablering i Stjørdal, men de finner ikke egnede lokaliteter. For i dag trenger kjedene store arealer. Derfor må Stjørdal tenke nytt og tilrettelegge areal for tunge aktører.

Det er helt nødvendig både for å opprettholde og ikke minst styrke Stjørdals posisjon som handelsby. Stjørdal nyter godt av en sjeldent gunstig beliggenhet. Dette er en gave som vi må vite å høste av. Aktørene trenger arealer og forutsigbarhet i forhold til etablering.

Forholdene ligger svært godt til rette for videre utvikling av området rundt Evja. Her disponerer Stjørdal kommune betydelige arealer for framtidig næringsutvikling.

Men på kort sikt må vi bruke innsatsen på å utvikle Stjørdal sentrum der mye kan gjøres med ganske enkle midler. Allerede neste år får Stjørdal en kraftig tilvekst gjennom åpningen av «Kimen» som vil være et markant trekkplaster i Stjørdal sentrum. «Kimen» vil i enda større grad gjøre Stjørdal sentrum til et møtested både for lokalbefolkning i alle aldre og ikke minst for tilreisende.

Venstre er opptatt av å danne et fellesråd for byutvikling i Stjørdal sentrum. Tenk bare over hvilket bidrag et glasstak over Kjøpmannsgata kunne gi. Venstre er opptatt av kunst i det offentlige rom for å skape størst mulig trivsel til gjensidig glede. Huseiere, næringsdrivende og Stjørdal kommune har felles interesser av et vakkert sentrum.

Politikere sitter ofte i kortere perioder i sine politiske verv i ulike komitéer. I løpet av en periode kan de samle stor innsikt. Men dette er kunnskap som ikke blir ivaretatt dersom den folkevalgte gir seg etter den første perioden. Derfor tenker Venstre seg et organ som kan fungere uavhengig av valgperioder og vare på innsikt til fellesskapets beste for byutvikling.