- Vi er opptatt av å bevare Tangmoens historie med bomiljø og særpreg. Det er derfor vi reagerer så skarpt og bruker alle lovlige midler til å vise vår motstand mot prosjektets omfang med sin heftige fortetning. For etter vårt syn bryter det med Tangmoens egenart å bygge tre nye boliger i rekke på ei tomt som tidligere ga rom for kun én bolig.

Opplysningene fra byggherre og arkitekt brukte vi som et av argumentene i klagen på dispensasjonsvedtaket. Her fikk vi passet påskrevet av rådmannens saksbehandler i saksbehandlingen for klagen.

I sakspapirene står følgende: «Naboene anfører at det har vært planer om å rehabilitere eksisterende bygg og tilføre en ny boenhet, men at dette er avslått av kommunens saksbehandler. Dette er en uriktig påstand».

Dette forholdet ble imidlertid tatt opp av Arbeiderpartiets representant Kåre Børseth under møtet i Komite Plan. Til slutt måtte rådmannens representant Geir Aspenes medgi at det hadde funnet sted et møte om den opprinnelige planen, sier Moa og Alver Nilsen.

- Kåre Børseth ba om å protokollføre dette faktum. Det er ikke gjort. Derfor må naboene opplyse fylkesmannen om de faktiske forhold.

Vi reiste også spørsmål ved habiliteten til komitéleder Øistein Teigen og Høyres representant Geir Falck Anderssen i forhold til denne saken. Vi registrerer et vår bekymring skapte stor debatt i komitéen om habilitetsspørsmål med god bruk av tid.

Vi registrerer også med forundring at en samlet komité vedtok representantenes habilitet. Verken Teigen eller Falck Anderssen deltok i denne debatten. Dermed hadde komitéen kun sju av sine ni medlemmer til stede under behandlingen. Ap hadde dermed flertall til å vedta inhabilitet, men fant ikke grunn til å gjøre det.

- Hvordan vil dere oppsummere møtet med det politiske Stjørdal i denne og tidligere saker?

- For det første opplever vi at innbyggernes standpunkter ikke blir vektlagt. Men vi setter stor pris på Aps engasjement i det siste. Ap ønsker samlet planlegging og større forutsigbarhet.

Vi har følelsen av at Høyre, Kr.F og Sp i utgangspunktet har bestemt seg for å si ja til dispensasjoner mens Venstre har et mantra om at all fortetting er god miljøpolitikk selv om det skulle gå utover noen. Frp støtter oss i samtaler før møtene, men stemmer alltid med den borgerlige blokka mot våre interesser. SV er ikke representert i komitéen.

Vi registrerer også plankomitéens enstemmige vedtak fra 11.03.15: «Komite Plan ber rådmannen om å utarbeide en plan for områdeplaner. … Saken legges fram til politisk behandling innen 01.11.15». Naboene hadde trodd at dette vedtaket ville medføre et slutt på dispensasjoner i denne perioden.

Naboenes klage falt med 5 mot fire stemmer i møtet til Komite Plan 06.05. Dermed blir saken sluttbehandlet hos fylkesmannen.