Flere hytter langs molovika i Stjørdal kan ha status som aktuelle overtakelsesobjekter for Stjørdal kommune. Hyttene ligger anlagt i en sone som kommunen vil benytte til friluftsformål.

Planområdet med reguleringsplan Storvika og omegn innbefatter deler av Molovika, og Storvika nord til Sutterøy. I møte 11.april vedtok Fast utvalg for plansaker å legge ut til offentlig ettersyn reguleringsplanen som berører både friluftsområder, delvis industri og private boliger. Bjørn Wærnes fra Stokmoen er eier av en mindre hytte langs Havneveien. Han ser behovene for å lage bedre løsninger for myke trafikanter, men frykter at «rivningsspøkelset» skal beslaglegge flere hytter.

- Nabovarslene er sendt ut og mange adressater berøres av planen. De ytterste hyttene i Molovika kan ligger svært utsatt til. Det etter som kommunen vil opparbeide større tilgjengelige friluftsområder, da helst uten privat grunn som kan oppfattes som reduserte muligheter for allmenn ferdsel. Det blir nå et orienteringsmøte onsdag 23.mai åpent for alle, og det er klart at noen er bekymret for hva som vil skje både med egne hytter og med traseer for gående og syklende, sier Bjørn Wærnes. Han har vært i kontakt med den største grunneieren i området Avelsgård om saken og opplever at mange interesser er til stede i disse områdene nær fjorden. En kombinasjon av industri, friluftsliv, fugleliv, båttrafikk og veitrafikk møtes i samme område som folk skal nyte solen og bade. Boliger med trafikk av privatbiler er også høyst til stede i området, sier Bjørn Wærnes.

Trafikk med store tankbiler og farlig gods

Stjørdal Havn har til dels stor trafikk med tankbiler, transport av gods og mange tunge kjøretøy. Havna hadde for få år siden et mobilt asfaltverk. Tiltaket møtte mye motstand i likhet med den fortsatt etablerte gasskula og flere propantanker. Ferdsel langs Havneveien vest har lenge vært forbundet med utrygge krysninger. Trafikksikkerhetsutvalget legger i saken til grunn at det anlegges trygge krysningspunkt over Storvikavegen, Havnegata og Industrivegen for å sikre myke trafikanter sin adkomst til eksisterende gang- og sykkelveier. Utvalget vil også at det legges et rekkefølgekrav slik at de høyest prioriterte gang- og sykkelveitraseene langs fylkesveien skal være fullført før BKs1 og BB1 i planen realiseres.