- Engasjementet hadde sin bakgrunn i diskusjonen om ny Hegra barneskole eller restaurering av den gamle. Så ble jeg medlem av Senterungdommen. Men min virkelige inntreden i lokalpolitikken kom først da ordfører Johan Arnt Elverum spurte om jeg som 19-åring ville lede programkomitéen før kommunevalget i 2003. Her tror jeg nøkkelen ligger, og Stjørdal Senterparti har oppdaget den: Skal du involvere ungdom i politikk, må du akseptere at de får reell innflytelse. Det er også det som er så spennende med lokalpolitikk; den korte vegen fra politiske ønsker til håndfaste resultat.

Jeg var heldig og fikk satt sammen en komité som sammen hadde en bred kompetanse som gjorde at vi utfylte hverandre. Dette tror jeg er viktig når vi diskuterer alder i politikken også. Det er ikke det å få med ungdom i seg selv som er viktig, men å sørge for at alle aldersgrupper er representert. Bredde og ulik erfaringsbakgrunn gir styrke.

- Hadde du flere spørsmål enn de rutinerte komitémedlemmene?

- Jeg er glad for at du stiller det spørsmålet. Det er kanskje ungdoms viktigste og beste egenskap i politikken – nemlig evnen til å tenke utenfor boksen og stille ”de dumme” spørsmålene. Det utfordrer oss som parti og får oss til å tenke nytt og annerledes. Vi må hele tiden reflektere over hvorfor vi går for de løsningene som vi gjør. Derfor er jeg også meget stolt over å kunne registrere at Senterpartiet i Stjørdal også foran dette valget har den klart høyeste andelen ungdommer på sin kommunevalgliste.

- Hvordan var det å lede en komité som desidert yngstemann?

- Ønsker ungdom makt og innflytelse, så må ungdom også akseptere at de har mer å bevise enn eldre representanter som unektelig har levd et lenger liv med større erfaringsbakgrunn enn deg selv. Dette betyr at man kanskje må jobbe litt ekstra for å være godt forberedt. Men det skal man også ha tid til når man er i den alderen. Gjør du dette, er det min erfaring at du også blitt lyttet til. Jeg har opplevd å bli lyttet til i Senterpartiet. Det er inspirerende.

- Hvordan var det å debutere i kommunestyret?

- Jeg husker følelsen av å stå på talerstolen første gangen. Den var fylt med ærefrykt, men også med stolthet over at jeg hadde fått tillit gjennom valg til å kunne stå der. Slik mener jeg det også må være – for å si det litt tabloid: Folk bør kle seg pent i kommunestyresalen. Dette da vi fatter avgjørelser som har stor betydning for mange enkeltmenneskers liv og hverdag. Det har jeg alltid ment man bør vise stor respekt for.

- Siden har det blitt mange opptredener?

- Ja. Politikk er også utrolig spennende og morsomt. Det finnes uante muligheter for den som virkelig ønsker å være med og dra samfunnsutviklingen i sin og sitt partis retning. Det at jeg føler at jeg har fått være med på dette i Stjørdal, har gitt inspirasjon og motivasjon til å fortsette med politisk arbeid. Jeg tenker her da på utviklingen i kommunedelene våre, alle investeriner vi har fått landet og den effektive tjenesteproduksjonen vi har videreutviklet innenfor knappe økonomiske rammer. Og så er det jo også slik at jeg er glad i en politisk debatt.

- Hvordan opplevde du å komme i komité oppvekst?

- Det var etter eget ønske; en meget spennende komité å arbeide i. Skolepolitikk i en variert og sammensatt kommune på Stjørdals størrelse er særlig utfordrende. Det er mange hensyn som skal avveies og innenfor relativt sett knappe økonomiske rammer. Vi er jo blant de kommunene i Norge som har lavest overføringer pr. innbygger. Da er det godt å registrere at med hjelp fra dyktige lærere og ansatte i skolen leverer vi resultater i skolen som er langt bedre enn hva ressursinnsatsen i form av kroner og øre skulle tilsi. Og så er jeg jo også glad for at vi i de seneste årene har fått til noe bedring på ressurssiden – i tillegg til en formidabel forbedring av skolebyggene.

- Men Hegra barneskole gjenstår, har ikke du vært leder av Hegra Senterparti?

- Jo, det er riktig. Og da er vi for så vidt tilbake til et av de innledende spørsmålene du stilte. Mitt engasjement i lokalpolitikken begynte med et ønske om å få bygget en ny Hegra barneskole. Så ble det gjort et veivalg som innebar oppgradering og investeringer i de eksisterende lokalene. Da er det en naturlig konsekvens av dette veivalget at Hegra har måttet vente før vi nå på nytt vil kunne ta stilling til hva vi skal gjøre med skolen. Her tror jeg vi er best tjent med en ny skole plassert i nærhet til idrettshallen og svømmehallen. Så er jeg også blant de som er opptatt av å finne løsninger som ivaretar hensynet til dyrkajord.

- Etter brakvalget (25 %) i 2007 ble du leder av komité kultur, næring og miljø?

- Det var en meget spennende komité. Jeg tilhører de som tror at næring og kultur henger tett sammen. Kanskje særlig i en kommune som Stjørdal vil det å utvikle vårt kulturliv kunne være med og bidra til å trekke flere kompetansearbeidsplasser til kommunen. Med det nye kulturhuset, et godt barnehage- og skoletilbud samt rimelige tomter er det f. eks. ingen grunn til å at de som jobber på Statoil på Tangen ikke også skal bosette seg i Stjørdal.

Samtidig er en av de tingene jeg brenner mest for å kunne bidra til en utvikling i de frivillige lag og organisasjonene. Jeg kommer jo sjøl fra Forradal. Det som gjør Forradal til den desidert beste plassen for å vokse opp og bo, er det samholdet som skapes gjennom frivillighet og dugnad. Det er immaterielle verdier du ikke finner i noe budsjett, men som det likevel er svært viktig å hegne om.

- I januar 2010 skiftet du politisk arena til Olje- og Energidepartementet som politisk rådgiver?

- Det har vært helt overveldende. Jeg føler meg privilegert som har kunnet få sitte så nær – og påvirke – sentrale politiske spørsmål som har vært øverst på den nasjonale politiske dagsorden. Det har ikke vært én dag hvor jeg ikke har gledet meg over å få kunne arbeide i olje- og energidepartementet selv om det selvfølgelig til tider er ekstremt utfordrende, sier Vigdenes som etter hvert begynner å bli godt vant til studio for bl. a. Dagsnytt 18 for å svare på utfordrende spørsmål. Jeg mener vi må bygge landet, sette naturen i arbeid og ta naturressursene i bruk. Da må man akseptere gnistninger noen ganger – ingen bevegelse uten friksjon.

- Du fikk en ny statsråd å forholde deg til fra fredag 4. mars?

- Ola (Borten Moe) kjenner jeg jo godt fra før. Han har jeg arbeidet for før stortingsvalget i 2005 og i partiorganisasjonen på Stortinget i 2007. Derfor er det gledelig at han vil ha meg med på laget når han nå er blitt statsråd. Jeg har stor respekt for Ola Borten Moe som statsråd og politisk aktør. Han ble jo også valgt til partiets nestformann under landsmøtet på Rica Hell Hotell i Stjørdal senere i mars. Nå er han kommet til landets mest spennende departement, sier Vigdenes før en hektisk tirsdag (i går):

Dagen starter med at vi (Ola og jeg) flyr helikopter fra Trondheim for å befare de gjenstående delstrekningene på kraftlinja Ørskog – Sogndal. Her skal vi møte alle de berørte ordførerne samt besiktige alle konsesjonssøkte traséalternativ. Vi skal ha mer strøm inn i Midt-Norge så raskt som overholdet mulig. Spørsmålet nå er å lande på den traséen som er best for lokalsamfunn og miljø.

Deretter går turen til jazzbyen Molde der Ola skal presentere og snakke om petroleumsmeldingen for en stor forsamling deltakere på gasskonferansen. Hans forgjenger statsråd Terje Riis-Johansen hadde satt i gang arbeidet med meldingen da jeg kom til departementet, men jeg har fått delta i det aller meste av arbeidet. Det har vært mange samråd i alle deler av landet der vi ba om innspill til meldingen fra oljenæringa, men også fra kunnskapsmiljøene, leverandørindustrien og berørte kommuner. En av samrådene hadde vi i Stjørdal, sier Vigdenes som tilføyer:

- Oljemeldingen legger rammene for utviklingen av Norges viktigste næring i tiår framover. Og viktigst av alt – den slår fast at dette er en næring som skal videreutvikles slik at vi kan høste verdiskapning: På den måten kan verden høste nye teknologiske løsninger inn i framtida.

Også i Stjørdal er oljenæringen en bærende aktør i lokalsamfunnet. Blant annet derfor er jeg glad for initiativet fra Halsen skolemusikk om å arrangere en egen energidag under Stjørdalsdagene lørdag 13. august. Der olje- og energiministeren midt i et hektisk møteprogram også funnet plass for å delta. Jeg håper mange vil møte opp og ikke minst at selskapene selv legger tyngde i å få dette til å bli en god og informativ dag – et spennende nytt initiativ i de tradisjonsrike Stjørdalsdagene som har vært en utmerket arena for lag og foreninger i Stjørdal til å presentere seg.

- Hvilke forhåpninger har du til årets kommunevalg?

- Jeg håper Sp nasjonalt og ikke minst i Stjørdal gjør et valg. Stjørdal er en svært viktig kommune for Sp også ut over Stjørdals egne grenser. Og det er blant annet derfor kommunen er blitt utpekt som utstillingsvindu for Senterpartipolitikk. Jeg håper at så mange som mulig kommer på valgkampåpningen vår den 12. august på Vårtun i Skjelstadmark. Alle er velkomne – også fra de andre kommunene i Værnesregionen. Hit kommer statsrådene Lars Peder Brekk og Ola Borten Moe samt parlamentarisk leder Trygve Vedum. Det blir appeller, kulturelle innslag, middag og fest med dans – en god start på en spennende valgkamp, sier en forhåpningsfull Ivar Vigdenes.

Møtte Lula

I mai deltok HKH kronprins Haakon på åpningen av av Peregrino-feltet utenfor Rio de Janeiro. Med i følget var olje- og energiminister Ola Borten Moe og hans politiske rådgiver Ivar Vigdenes. Mens kronprinsen dro hjem etter åpningen, fortsatte statsråden sitt program i Brasil noen dager til.

- Dette inkluderte et stort Statoil-seminar, flere bedriftsbesøk og møte med en lang rekke interessante personer. Størst av alt vil jeg nok si var møtet med Brasil tidligere president (2003.2010) Luis Inacio Lula da Silva. Brasil er et land med en rivende utvikling innenfor olje- og gassnæringen. Og Lula er utvilsomt en person som har hatt meget stor betydning for utviklingen av denne næringen, men også dette spennende landet i sin helhet. Lula var opptatt av å fortelle at Brasil hadde skjelt til Norge ved utviklingen av sin petroleumspolitikk. Han presiserte at Brasil ønsker å utdype og forsterke samarbeidet. Vi på vår side var tydelige på at vi er villige til å ta den invitten samtidig som vi gjerne ser at Lula selv, når han har tid, på nytt kommer til Norge ved et egnet anledning.