Den nye E6 mellom Ranheim og Åsen blir billigere enn de første overslagene.

- Det er svært gledelig at Nye Veier AS nå skal bygge ny firefelts E6 mellom Ranheim og Åsen i Trøndelag rimeligere enn anslaget for strekningen. Den samfunnsøkonomiske nytten for veien er økt med om lag 10 milliarder kroner etter at Nye Veier tok over prosjektet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Samferdselsdepartementet la i statsråd i dag fram forslag om utbygging og finansiering av E6 mellom Ranheim og Åsen i Trøndelag. Prosjektet er totalt cirka 42 kilometer langt og skal bygges som firefelts vei med en fartsgrense på 110 km/t.

- Målet med å opprette Nye Veier var at selskapet skulle kunne bygge veier mer kostnadseffektivt, sammenhengende og raskere. For dette prosjektet i Trøndelag har fokuset vært på å optimalisere den samfunnsøkonomiske lønnsomheten ved å redusere reisetiden og kostnadene. Nye Veier har i dette arbeidet altså klart å få til en utbygging av firefelts motorvei for en lavere kostnad enn når de overtok prosjektet. Det er vi veldig glade for, sier samferdselsministeren.

E6-utbyggingen mellom Ranheim og Åsen består av to delstrekninger: Strekningen fra Ranheim til Værnes skal bygges med to-løps tunneler i stor grad som utvidelse av eksisterende trasé. Strekningen fra Kvithammar til Åsen bygges med to-løps tunneler hovedsakelig i ny trasé. Begge strekningene bygges som firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t.

Nye Veier AS legger opp til byggestart på E6 Ranheim – Værnes i 2019 med ferdigstillelse i 2024 og byggestart på E6 Kvithamar – Åsen i 2019/2020 med ferdigstillelse i 2025/2026.

Det er beregnet at prosjektets samfunnsøkonomiske netto nytte er på om lag 2 milliarder kroner. Ved å legge til grunn 110 km/t, samt andre optimaliseringer, er nytten økt med om lag 10 milliarder kroner sammenliknet med da prosjektet ble lagt til Nye Veier AS sin portefølje, heter det i pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet.

Etter lokalpolitiske ønsker skal prosjektet delvis finansieres med bompenger. Det er avtalt med Nye Veier AS at utbyggingen skal foretas innenfor en samlet ramme på om lag 13,2 milliarder kroner. Forventet kostnad for utbyggingen er på om lag 11,5 milliarder kroner. Av disse er bompengene beregnet til drøyt 6,1 milliarder kroner. Trafikkgrunnlaget er beregnet til å være i gjennomsnitt på mellom 19.000 og 23.000 kjøretøy i døgnet i bommene på Hell og Ranheim, mens det er beregnet mellom 8.000 og 9.000 i døgnet gjennom bommene på strekningen Kvithamar – Åsen