Mandag 31. mai skal Rådmannens innstilling til vedtak om bygging og finansiering Hovedvannledning Trondheim - Hommelvik legges frem i kommunestyret.

I tråd med økonomireglementet fremmer Rådmannen sak til kommunestyret i forbindelse med prosjektet Hovedvannledning Trondheim-Hommelvik.

Del en av prosjektet omhandler bygging av ny vannledning langs ny E6-trase fra Være til Sveberg, i samarbeid med Nye Veier. Prosjektets kostnadsestimat er på 307,1 millioner kroner eksklusivt merverdiavgift.

Investeringen finansieres med bruk av lån.

Startet i 2019

Prosjektet startet i 2019 og formålet har vært å legge ny hovedvannledning inn til Malvik kommune i forbindelse med utvidelse av E6. Ny reservevannsledning er et av de viktigste tiltakene på tiltakslista i hovedplan for vann, avløp og vannmiljø og ble vedtatt i kommunestyret 30. september 2019.

I vedtak blir det beskrevet at det er utført grundige utredninger rundt alternative valg til systemløsninger, ledningstraseer og plassering av tekniske anlegg. Det er i tillegg utarbeidet delrapporter, tegninger for traseer, detaljtegninger, kostnadsvurderinger og mengdebeskrivelse.

Ny ledning skal være uavhengig av eksisterende ledning. Ved eventuelt delvis utfall av eksisterende hovedledning skal ny vannledning også kunne forsyne vann ned til den eldre ledningen ved Malvikvegen. Den nye ledningen skal også ha kapasitet til å levere nok vann for fremskrevet vannforbruk i Malvik kommune i 2060.

Avsluttes ved Sveberg

Hovedplanen skisserer også en sjøledning fra Midtsand til Hommelvik. Dette prosjektet vil komme ved et senere tidspunkt.

I dette prosjektet som omhandler del en av vannledning langs E6, er kun ledningstraseer som kan ses i sammenheng med selve utbygging av E6 medtatt.

Prosjektet starter ved Trondheimsiden av Væretunnelen og avsluttes ved Sveberg. Høydebasseng og vannpumpestasjon vil i tillegg komme som prosjekt på dette strekket for å få et funksjonelt system. Disse elementene vil ligge utenfor E6 sitt anleggsområde og vil derfor komme som egne saker.

Ved utvidelse av dagens E6 vil Nye Veier med sin entreprenør Acciona berøre kommunens VA- nett i vesentlig grad. I den forbindelse har rådmannen sett på en helhetlig løsning for fremtidig vannforsyning i Malvik kommune.

Egen oppdragsavtale

En overordnet samarbeidsavtale med Nye Veier ble fremmet som en egen sak til kommunestyret og vedtatt 22.mars i år. Denne ligger til grunn for oppdragsavtale knyttet til dette prosjektet.

Ut fra det foreliggende faktum har kommunen anledning til å inngå avtale direkte med Nye Veier om en hensiktsmessig løsning så langt det gjelder å få etablert fremføring hovedvannledningen gjennom Væretunnelen.

Det vil bli inngått en egen oppdragsavtale med Nye Veier om gjennomføring av prosjektet. Tilbudet fra Acciona er basert på totalentrepriseprinsippet, og er en fastpris. Det vil si at summen i all hovedsak er fast.

Kan påløpe ekstra avgifter

Det er kun definerte usikkerheter som konsekvenser av den pågående Covid19-pandemien og geoteknikk som skal utløse ekstra kostnader. Dette med mindre Malvik kommune kommer med egne initiativ til endringer. Da vil det påløpe ekstra kostnader.

I handlings- og økonomiplan er det lagt inn følgende budsjett på ny hovedvannledning i løpet av de neste fire årene:

20 130 100 50 300

Dette omfatter hovedvannledning langs veitraseen fra Væretunnelen- Sveberg og ny vannledning fra VIVA i Trondheim kommune til Væretunnelen.