Derfor er det heller ikke unaturlig at hele kommunestyret innimellom diskuterer oppvekst som er et av våre store velferdsområder ved siden av omsorg. Nord-Trøndelag har mye spesialundervisning; over 10 %.

-         Stjørdal har vel 11 % spesialundervisning i følge det ordføreren opplyste i kommunestyret i går; er det tallet for høyt?

-         Ja. Vi må vokte oss vel for at spesialundervisning blir alminneliggjort. Jeg har lang fartstid fra skolen. Alle har vi ulike behov og styrker. Men vi må vokte oss vel for at vanlig hjelp blir karakterisert som spesialundervisning. Slik undervisning kan også forstyrre elevenes selvbilde.

-         Er det en sammenheng mellom behovet for spesialundervisning og ressurssistuasjonen i skolen?

-         Ja, det er en sammenheng. Hvis vi tar utgangspunkt i en vanlig skoleklasse med 25 elever, er det i mange tilfelle greit å være mer enn én lærer. Noen ganger synes du det er greit å ha klassen alene, men andre ganger vil du gjerne ha bistand. Det er for eksempel veldig nyttig når du går rundt og skal gi elevene individuell hjelp. Tidsbruken varierer, men tida går fort og du rekker ikke over alle. Det er uheldig. Alle fortjener hjelp.

-         Hva kan det føre til?

-         Da kan det være at utfordringer fører til spesialundervisning som istedenfor at det hadde fått sin løsning i klasserommet. Etter min mening er for mye spesialundervisning en utvikling vi må sørge for å unngå. Jeg har fått en grundig innføring fra Stjørdal kommune i dag om innsatsen for å bedre leseferdighetene. Her er mitt klare inntrykk at Stjørdal gjør en god jobb.

-         Hvorfor synes du hele kommunestyret skal diskutere oppvekst?

-         Det er fordi kommunestyret er skoleeier og må være oppdatert i forhold til utfordringene i skolen. I hverdagen er det praktisk med en egen komité som Komité Levekår i Stjørdal. Det tar seg av praktiske utfordringene i hverdagen. Men jeg mener så absolutt at hele kommunestyret som skoleeier må engasjere seg i debatten om oppvekst og trekke opp de lange linjene som skal være en ledesnor i det daglige arbeidet.

Ordfører Johan Arnt Elverum: - En større skoledebatt er et spørsmål vi har til vurdering. I de siste årene har vi hatt gode debatter om skole etter framlegging av statusrapporter.

-         Hva ser fylkesmannen når han ser utover vegkartet i Nord-Trøndelag?

-         Fylkesmann Inge Ryan: - Jeg er like opptatt av at vi snarest mulig får på plass elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen. Det vil gi store positive effekter. Jeg merket meg sterke innlegg til støtte for en slik løsning fra politisk ledelse både i Sør- og Nord-Trøndelag ved Tore Sandvik og Ingvild Kjerkol.

-         Når det gjelder vegnettet, ser jeg at Nord-Trøndelag sliter med manglende bevilgninger. Vårt fylke har sakket akterut i forhold til andre områder i landet som strøkene rundt Bergen, Stavanger og Oslo. Det skyldes befolkningstettheten. Men jeg synes at Langstein er en skandale som Europaveg. Vi har strekninger nord for Grong med store mangler. Du har nesten inntrykk av å kjøre på en litt bred gang- og sykkelveg.

-         E 14 har i dag med utstrakt langtransport en helt annen trafikk enn det vegen ble bygd til?

-         Jeg registrerer at E 14 ikke er kommet med i forslaget til Nasjonal Transportplan. Det er diskusjoner jeg som fylkesmann ikke kan ta del i. Men samtidig skjer det veldig mye i og rundt Stjørdal. På tross av at Nord-Trøndelag fortsatt har store utfordringer, skjer det også en del betydelig investeringer som blant annet Stjørdal får glede av, sier fylkesmann Inge Ryan.

Under besøket i Stjørdal fikk fylkesmannen en kort status om Stjørdal; informasjon om Værnesregionen med felles forvaltningsenhet for helse og omsorgstjenester, orientering om spesialundervisning for utfordringer framover for melkeproduksjonen. ROS for uønskede hendelser, samfunnssikkerhet; E14 og Meråkerbanen var tema i et stramt skjema før en kjapp lunsj. Så kom Stjørdal i vekst – friluftsområder / grøntområder, kulturminner m.m.(Saltøya , Steinvikholm Slott) før blikket ble rettet mot Langøra med tanke på AVINOR sine behov når det gjelder arealbruk og samferdsel. Til sist var det en grundig gjennomgang «Kommuneplanens arealdel» som er et viktig dokument. Rik på inntrykk kunne fylkesmannen reise fra Nord-Trøndelags største by som fortsatt har et lag i cup’en og hjem til Levanger.

Fylkesmann Inge Ryan vil fortsatt ha et våkent øye med oppvekst i Stjørdal og bruken av spesialundervisning: - Dagens vekst kan ikke fortsette, slår han fast.