- E 14 er rasutsatt og kvalifiserer i høyeste grad for slike midler. E 14 er jevnlig utsatt for ras; senest flere ras rett før påske. Det skaper utrygghet for alle trafikantene. Politikere og pressgrupper må sørge for at midlene kommer samfunnet til gode, poengterer Rindbø som holdt en orientering om status på E 14 for frokostmøtet til Stjørdal Næringsforum på Rica Hell Hotel tirsdag morgen.

For smal veg

- E 14 oppfyller på ingen måte kravene som er satt for vegbredde. Vegen er gjennomgående for smal med lange strekninger på 6,5 – 7 meter. Minstemålet er 8,5 meter. Svakhetene kommer fram når vi ser på bredden. Breddekravene holder ikke noen steder. Det er heller ikke bra med den fire meter brede Forra-brua på en europa-veg, -hvordan opplever dere det?

Gunnar Aasvold: - Det er utrolig hvordan det går når en blir vant det. Jeg husker brua skulle utvides allerede mens jeg gjorde førstegangstjeneste på Innherred i 1968.

Rindbø: - Det kreves betydelige vegutvidelser for å oppnå standardmål. Forrabrua er ei fagverksbru som er omkring 4 m bred og 40 meter lang. En utvidelse til bredde 8,5 meter vil koste 15,6 mill. kr. og mens 10 meters bredde koster 17,6 mill. kr. Men E 14 har hovedsakelig akseptabel standard i forhold til tilsvarende veger og dagens trafikkmengde. I tillegg er ikke vegen spesielt ulykkesbelastet.

Jon Reidar Halle: - Gjelder det norsk standard?

Rindbø: - Ja. Generelt har vegen god standard med slake kurver og god sikt, god komfort og som gjør det mulig å holde jevn hastighet, men spesielt fire kurvepartier er dårlige.

Stigning og forbikjøring

Det som vil oppfattes som den største faktoren for redusert fremkommelighet vil være stigningen fra Turifoss bru og opp Teveldalen mot Riksgrensen er mest besværlig for tungtrafikk. Ingen plasser i fylket har så lange stigninger; tungtransporten lider, biler som ligger bak blir utålmodige og fører til farlige situasjoner. 5,5 km med 6 % er ganske mye.

Muligheter for forbikjøring anbefales å starte like etter Turifossbrua. Midtrekkverk fører til at en unngår møteulykker. Lengden på forbikjøringsfelt blir 5,790 km. Her er det ingen hus som blir berørt, kun utfordringer med terreng.  Entreprisekostnad er beregnet til 45 million kr. og totale byggekostnader inkl. moms er 67 mill. Dette gir en totalpris pr. løpemeter på 11.550 kroner.

Like vanskelig nedover

E 14 har siden årtusenskiftet vært gjenstand for en sterk trafikkøkning; det gjelder ikke minst tungtransport. Derfor er manglende forbikjøringsmuligheter et like stort problem nedover som oppover. Ned bakkene senker tungtransporten hastigheten kraftig for å spare bremsene og for å ha kontroll når det er glatt. Da kan det være en tålmodighetsprøve å ligge bak. For å gjøre framkommeligheten i disse bakkene best mulig, burde det være et ekstra kjørefelt i begge retninger.

Turifossbrua er bra, men E 14 er veldig utsatt for ras. Det er veldig mye stein som kommer ned. Barmark er et større problem enn snømengdene. Vi har plukket ut 10 punkter med behov for forbedringer. Det er også mulig med tunnelløsninger. Vi foreslår også å gjøre noe med Turifosskrysset.

Strekningen Hegra – Gudå er utsatt med at andel dødsulykker på denne strekningen er større enn gjennomsnittet. Men antall registrerte ulykker i analysestrekningen på E 14 er lavere enn hva som er forventet.

Daglig leder på Salbergs og Bjørgs Trafikkskole; Bjørg Reitan: - Jeg synes det er en passiv tilnærming i forhold til nullvisjonen med null drepte i trafikken.

Rindbø: Politikerne har vedtatt null-visjonen, men vedtaket er uten oppfølging med penger for å realisere visjonen. Mellom Stjørdal og Meråker er det spesielt strekningen mellom Hegra og Gudå som skiller seg ut med høye ulykkestall.

Ragnar Halle: E 14 er utsatt for uheldig salting og det er et stort behov for bedre asfaltering av kantene.

Geir Prytz Heen, Veglo Miljøservice AS: - Det er ubehagelig å kjøre bak rumenske vogntog på 25 meter under de rådende forhold. Det vil alltid være ungdommer som tar sjanser ved forbikjøring av disse.

Rindbø: - Vi har satt opp en liste med prioriterte tiltak. Det er ekstra felt i Teveldal øverst; sikring mot skred, utbedring av kurveparti, bygging av ny Forra bru og færre avkjørsler med direkte tilknytning til E 14. Summen er 900 mill. kr. for å få vegen opp på en akseptabel standard.

Vegforum Trøndelag

Trygve Brakstad i Trondheim Næringsforening er knyttet til Vegforum Trøndelag: - Vi koordinerer alle som jobber med veg for å snakke med en stemme. Når politikerne har fattet vedtak, må vi støtte det lojalt. Vi har en årlig vegkonferanse i september. Vi har en målsetting om å nå riktig standard på vegene i løpet av 15 år. Politikerne tenker på 40 år. Reell trafikkmengde må legges til grunn for planlegging.

Vi forstår bommer og spiller med de statlige reglene som fins. Vegforum Trøndelag har prioritert E 14 på 3. plass etter E 6 og E 39. Her snakker vi om 25 mill. kr. for å få de vegene opp på akseptabel standard. E 14 dette mellom to stoler som en liten europaveg, men stor fylkesveg som oppfyller kravet til fire felt på deler av strekningen. Det må jobbes systematisk over lang tid for å nå resultat. Fosen er et godt eksempel.

Aasvold: 7. juni kommer regiondirektøren i Statens Vegvegsen og skal være med tungtransportbil opp til Storlien. Da får han kjenne forholdene på kroppen.

Brakstad: - Dere må peke ut noen som har ansvar for oppfølging over år for å sette E 14 på det politiske sakskartet. Nå samler Vegforum Trøndelag politikere for å få gjort noe med den dårlige vegstandarden mellom Åsen og Kvithamar.

Aasvold: - Infrastrukturen i Norge vil havarere om vi ikke får en større satsing.